OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE – Societăți comerciale – MAI 2024

 1. Programul electric UP 2
 2. Sprijinirea utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe
 3. Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum
 4. Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile aferente apelului de proiecte pentru societăți și regii autonome
 5. Sprijin pentru autoritățile publice locale in vederea gestionării situației așezărilor informale și asigurarea de locuințe sociale pentru persoanele vulnerabile cu accent pe persoanele provenite din așezările informale

6.Programul Rabla Clasic 2024

7.Programul Rabla Plus 2024

8.Fabrici de reciclare

9.Programul Guvernamental Family Start

10.Servicii de informații privind performanța de impact pentru actorii de pe piața investițiilor cu impact social

11.Modernizarea infrastructurii de irigații

12.Schemă de ajutor de stat pentru susținerea sectorului creșterii animalelor

13.Sprijin acordat sectorului apicol

14.Digitalizarea sectorului culturii scrise prin creșterea volumului de carte realizat în format electronic și mobilizarea de noi audiențe prin utilizarea instrumentelor digitale – schema de ajutor de minimis

15.Schemă de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovinelor de carne și al bubalinelor

16.Schemă de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin și avicol

17.Înființarea sistemelor de irigații

18.Programul naţional multianual de microindustrializare

19.Finanțarea proiectelor care vizează sinergii cu acțiunile Orizont Europa și alte programe europene

20.Hotărârea pentru acordarea sprijinului de urgență pentru fermierii din sectorul vegetal

21.Sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri – Păduri și protecția biodiversității

22.Perfecționarea/recalificarea angajaților din IMM-uri în scopul utilizării unor tehnologii emergente (Cyber-Physical Systems, Robotics, Internet of Things, Big Data, Machine Learning, Artificial Intellignce, RPA, additive manufacturing, blockchain)

23.Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale – Păduri și protecția biodiversității

 

 

 1. Programul electric UP 2

 

Finanțator: Guvernul României, Ministerul Energiei

Program de finanțare: Programul Electric Up 2

Obiectivul programului: Creşterea capacităţii de producere și stocare a energiei electrice din surse regenerabile cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp – 150 kWp pentru asigurarea consumului propriu și dezvoltarea electro-mobilității reale la nivel național prin creșterea numărului staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, precum și dezvoltarea gradului de utitlizare a energiei din surse regenerabile în încălzire și răcire

Beneficiari eligibili:

 • IMM -uri (mici și mijlocii)
 • operatorii economici care activează în domeniul Horeca

Activități eligibile:

 • instalare sisteme de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată cuprinsă între 27 kWp și 150 kWp necesară consumului propriu
 • instalare sistem de stocare a energiei produse pentru creșterea gradului de autoconsum, cel puțin a unei stații de reîncărcare de minimum 22 kW (2x11kW) pentru vehicule electrice și electrice hibrid plug-in
 • instalare sistem electric alternativ de încălzire/răcire

Valoarea grantului:

 • maxim 150.000 euro/beneficiar

Contribuția beneficiarului: • 25 % din valoarea proiectului

Termen limită implementare program: Anul 2032

Minister/instituție unde se depun cererile de finanțare: Ministerul Energiei

 

 1. Sprijinirea utilizării serviciilor de comunicații prin diferite tipuri de instrumente pentru beneficiari, cu accent pe zonele albe

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: PNRR, Componenta 7, Investiția I11

Obiectivul programului: Acoperirea accesului la internet de foarte mare viteză în zonele în care piața nu poate furniza aceste servicii pe cont propriu (sate, inclusiv zone defavorizate) Solicitanți eligibili:  Microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii sau mari

Activități eligibile: achiziționarea activelor corporale (inclusiv cheltuieli de instalare, configurare, punere în funcţiune), achiziţionarea aplicaţiilor software necesare, realizarea construcțiilor speciale/instalațiilor necesare pentru proiect, punerea în funcțiune a rețelei ce face obiectul proiectului, informare și publicitate

Bugetul apelului: 94.000.000 euro

Termen limită: Cu începere din data de 26 iunie 2024, pe o perioadă de 30 de zile

Minister/instituție unde se depun cererile de finanțare: online la adresa  https://proiecte.pnrr.gov.ro

 

 1. Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum

 

Finanțator: Guvernul României, Comisia Europeană și Fondul pentru Modernizare

Program de finanțare: Programul Cheie nr.1

Obiectivul programului: Sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum

Beneficiari eligibii: Societăţi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate) și regii autonome

Acțiuni finanțabile:

 • realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene
 • realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare (sub 5 mw inclusiv)
 • realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare (peste 5 mw)
 • realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro

Activități finanțabile:

 • Achiziţionare instalaţii/echipamente noi pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro
 • Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro

Valoarea grantului:  415.000.000 euro

Bugetul mediu anual maxim 150.000.000 euro

Valoarea ajutorului de stat:

 • 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului
 • 20 milioane euro/proiect de investiții

Termen limită depunere: 23 iulie 2024

Minister/instituție unde se depun cererile de finanțare: Ministerul Energiei

 

 1. Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile aferente apelului de proiecte pentru societăți și regii autonome

 

Finanțator: Guvernul României, Comisia Europeană și Fondul pentru Modernizare

Program de finanțare: Programul Cheie nr.1

Obiectivul programului: Producţie majorată a energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea de noi capacități de producere a energiei din surse regenerabile

Beneficiari eligibili: Societăţi (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate) și regii autonome

Activități finanțabile:

 • Achiziţionarea de instalaţii/echipamente noi pentru construirea de capacități noi de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro
 • Construcţii care fac obiectul proiectului de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro

Valoarea grantului: • 400.000.000 euro

Bugetul mediu anual maxim 150.000.000 euro.

Valoarea ajutorului de stat:

 • 100% din cheltuielile eligibile ale proiectului
 • 20.000.000 euro/proiect de investiții

Termen limită depunere: 23 iulie 2024, ora 17:00

Lansarea apelulului de proiecte se va derula în urma publicării pe site-ul Ministerului Energiei a unui anunț dedicat care va cuprinde toate detaliile aferente derulării apelului

Minister/instituție unde se depun cererile de finanțare: Ministerul Energiei

 

 1. Sprijin pentru autoritățile publice locale in vederea gestionării situației așezărilor informale și asigurarea de locuințe sociale pentru persoanele vulnerabile cu accent pe persoanele provenite din așezările informale

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 (PoIDS), Prioritatea P03

Obiectivul programului: Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)

Beneficiari eligibili: Consiliile județene, Autoritatea publică locală care a identificat pe raza unității administrativ-teritoriale cel puțin o așezare informală

Parteneri eligibili: autorități publice locale, asocieri ale autorităților publice locale cu personalitate juridica (zone metropolitane, ADI, consorții administrative etc.), furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii, publici și privați, furnizori de servicii de formare profesională, autorizați în condițiile legii, publici și privați, unități de învățământ antepreșcolar/preșcolar/preuniversitar, acreditate în condițiile legii, publice sau private, furnizori de servicii de stimulare a ocupării forței de muncă, autorizați în condițiile legii, publici și privați, centre de evaluare și certificare a competențelor, autorizate în condițiile legii, organizații neguvernamentale organizate în conformitate cu OG 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu experiență în activități cu și pentru grupuri vulnerabile

Activități eligibile:

 • identificarea așezărilor informale și realizarea analizei de nevoi și a planului de măsuri pentru gestionarea situației așezărilor informale

înregistrare cadastrală și reglementare urbanistica a terenului cu stabilirea regimului juridic și economic al terenului

 • asigurarea accesului la servicii sociale, medicale, de educație, inclusiv educație pentru sănătate, de ocupare în vederea integrării persoanelor din așezările informale și din grupurile vulnerabile in comunitate
 • construcția și reabilitarea/ modernizarea/ achiziționarea/ închirierea de locuințe sociale

Bugetul total: 132.774.596,50 euro, pentru regiuni mai puțin dezvoltate

Contribuție beneficiar:  variabilă

Termen limită: 31 octombrie 2024, ora 16:00

Minister/instituție unde se depun cererile de finanțare: MIPE

 

6.Programul Rabla Clasic 2024

 

Finanțator: Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului: Îmbunătățirea calității mediului prin înoiriea parcului auto național Beneficiari eligibili: Persoane fizice, Persoane juridice, UAT-uri, Instituții publice.

Activități eligibile: Achiziţionarea autoturismelor noi cu tehnologii nepoluante care oferă o alternativă mai ecologică, economică și convenabilă pentru transport, în special în contextul în care se dorește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a dependenței de combustibili fosili

Valoarea grantului: • 300 milioane lei

Etapa I 19 martie – 19 aprilie 2024

 • 60.000.000 lei – Persoane juridice
 • 60.000.000 lei – UAT-uri și instituții publice

Etapa II 19 martie – 25 noiembrie 2024 • 180.000.000 lei – Persoane fizice

Prima de casare și ecobonusuri

Cuantumul primei de casare este de:

 • 7.000 lei pentru achiziționarea unei motociclete în schimbul casării unui autovehicul uzat;
 • 7.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou în schimbul casării unui autovehicul uzat;
 • 10.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou în schimbul casării a două autovehicule uzate.

La prima de casare se pot adăuga următoarele ecobonusuri:

 • 1.500 lei pentru autovehicul nou, excepție motociclete cu sistem de propulsie de maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP
 • 1.500 lei pentru autovehicul nou, excepție motociclete cu motorizare GPL/GNC
 • 3.000 lei pentru autovehicul nou, excepție motociclete cu sistem de propulsie hibrid
 • 1.500 lei pentru fiecare autovehicul uzat de cel puțin 15 ani și/sau cu norma de poluare Euro 3 sau inferioară
 • 1.500 lei, pentru autovehiculul nou motocicletă al cărui sistem de propulsie generează maximum 90 g CO_2 /km în sistem WMTC
 • 7000 de lei primă de casare pentru motociclete noi cu sistem de propulsie maximum 120 g CO_2/km în sistem WMTC – se casează autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 7.000 lei și posibile ecobonusuri:
 • 1.500 lei pentru autovehiculul nou motocicletă cu generare maximum 90 g CO2/km în sistem WMTC
 • 1.500 lei pentru casare autovehicul uzat de cel puțin 15 ani și/sau norma de poluare Euro 3 sau inferioară

Instituțiile publice și UAT pot beneficia de prima de casare de 7.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, fără să predea autovehiculul uzat. Pentru două autovehicule uzate de prima de casare se ridică la 10.000 lei.

Condiții de acordare a primei de casare persoanei fizice:

 • are domiciliul sau reședința în România
 • are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local
 • s-a înscris la un producător validat în vederea achiziționării unui autovehicul nou, obținând nota de înscriere
 • a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat
 • a radiat din evidența circulației autovehiculul uzat
 • a prezentat producătorului validat informații privind distrugerea și radierea din evidența circulației a autovehiculului uzat
 • achiziționează autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere Condiții de acordare a primei de casare persoanei juridice:

categorii de persoane juridice române, de drept public ori de drept privat, cu sediul profesional în România

 • unitatea administrativ-teritorială, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului
 • unitatea sau instituția de învățământ, de stat ori privată
 • instituția publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înființat ca instituție publică, precum și instituția din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională
 • organizația neguvernamentală • unitatea aparținând unui cult religios recunoscut în România
 • operatorul economic, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea în regim economic
 • societatea profesională de avocați cu răspundere limitată
 • unitățile medico-sanitare
 • entități fără personalitate juridică: persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală și întreprinderea familială
 • organizațiile profesionale
 • alte persoane juridice, de drept public ori de drept privat – persoana juridică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
 • a obţinut din partea AFM aprobarea dosarului de acceptare
 • producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul nou, obţinând nota de înscriere şi contractul de finanţare
 • a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat
 • a radiat din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat
 • a prezentat producătorului validat informaţii privind distrugerea şi radierea din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat
 • achiziţionează autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere Criterii de eligibilitate pentru producător
 • este operator economic cu personalitate juridică română și desfășoară activități economice pe teritoriul României;
 • are ca obiect de activitate comerțul cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) şi/sau comercializarea motocicletelor
 • nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operațională, administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară

Termen limită: 25 noiembrie 2024

Minister/instituție unde se depun cererile de finanțare:AFM

Cererile de finanțare se depun online la adresa: https://inscrierionline.afm.ro/

 

7.Programul Rabla Plus 2024

 

Finanțator: Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului: Îmbunătăţirea calităţii mediului prin achiziţionarea de autovehicule noi pur electrice sau autovehicule noi electrice hibride.

Beneficiari eligibili: Persoane fizice, Persoane juridice, UAT-uri, Instituții publice.

Activități eligibile: Ecotichet la achiziționarea unui autovehicul nou pentru cel puțin un autovehicul uzat. Se pot preda maximum două autovehicule uzate.

Valoarea grantului: • 1 miliard lei

Etapa I: 19 martie – 19 aprilie 2024 • 140.000.000 lei – Persoane juridice • 140.000.000 lei – UAT-uri și instituții publice

Etapa I: 19 martie – 18 august 2024 • 420.000.000 lei – Persoane fizice

Etapa a II-a: 19 august – 19 septembrie 2024 • 60.000.000 lei – Persoane juridice • 60.000.000 lei – UAT-uri și instituții publice

Etapa a II-a: 19 august – 25 noiembrie 2024 • 180.000.000 lei – Persoane fizice

Cuantumul ecotichetului, indiferent de numărul de autovehicule uzate predate spre casare:

 • 25.500 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen, exceptând motocicleta
 • 13.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO_2/km în sistem WLTP
 • 13.000 lei pentru achiziționarea unei motociclete electrice

Ecotichetul se acordă pentru achiziționarea unui autovehicul electric a cărui valoare nu d epășește suma de 70.000 euro, cu TVA inclus.

Instituțiile publice și unitățile administrativ-teritoriale beneficiază de ecotichet în cuantum de 120.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, fără a fi obligate să predea spre casare un autovehicul uzat.

Condiţii de acordare a ecotichetului persoanei fizice:

 • are domiciliul sau reședința în România
 • are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local
 • s-a înscris la un producător validat în vederea achiziționării unui autovehicul nou, obținând nota de înscriere
 • a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat
 • a radiat din evidența circulației autovehiculul uzat
 • a prezentat producătorului validat informații privind distrugerea și radierea din evidența circulației a autovehiculului uzat
 • achiziționează autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere Condiţii de acordare a ecotichetului persoanei juridice, de drept public sau privat cu sediul in România:
 • unitatea administrativ-teritorială, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului
 • unitatea sau instituția de învățământ, de stat ori privată
 • instituția publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înființat ca instituție publică, precum și instituția din sistemul de apărare, ordine publică ți siguranță națională
 • organizația neguvernamentală
 • unitatea aparținând unui cult religios recunoscut în România
 • operatorul economic, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea în regim economic
 • societatea profesională de avocați cu răspundere limitată
 • unitățile medico-sanitare
 • entități fără personalitate juridică: persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală și întreprinderea familială
 • organizațiile profesionale liberale
 • alte persoane juridice, de drept public ori de drept privat

 

Beneficiază de ecotichet persoana juridică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a obținut din partea AFM aprobarea dosarului de acceptare
 • s-a înscris la un producător validat în vederea achiziționării unui autovehicul nou, obținând nota de înscriere și contractul de finanțare
 • a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat
 • a radiat din evidența circulației autovehiculul uzat
 • a prezentat producătorului validat informații privind distrugerea și radierea din evidența circulației a autovehiculului uzat
 • achiziționează autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere Criterii de eligibilitate producător:
 • este operator economic cu personalitate juridică română şi desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României
 • are ca obiect de activitate comerţul cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) şi/sau comercializarea motocicletelor
 • nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată, nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară.

Termen limită: 25 noiembrie 2024

Minister/instituție unde se depun cererile de finanțare: AFM

Cererile de finanțare se depun online la adresa: https://inscrierionline.afm.ro/

 

8.Fabrici de reciclare

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Fondului pentru Mediu

Program de finanțare: Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 3, Investiția I1, Subinvestiția I1.D.

Obiectivul programului: Construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor

Beneficiari eligibili: Operatorii economici autorizați care desfășoară una dintre activitățile corespunzătoare codurilor CAEN 3821 – tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase și CAEN 3822 – tratarea și eliminarea deșeurilor periculoase

Activități eligibile:

 • construcţii necesare amplasării şi montării utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor achiziţionate, cu dotările aferente – instalaţii electrice, alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare (aferente doar incintei construcţiilor)
 • achiziţia şi montajul utilajelor, instalaţiilor şi echipamentelor necesare îndeplinirii obiectivelor proiectului (vehiculele specializate necesare activităților din cadrul proiectului, achiziţionate în cadrul acestei măsuri, vor fi echipate cu cea mai bună tehnologie disponibilă din punctul de vedere al respectării mediului)
 • achiziţionarea activelor necorporale

Bugetul total:  220.000.000 euro

Valoarea maximă eligibilă a ajutorului de stat/proiect:  8.400.000 milioane euro echivalent a 41.600.000 lei fără TVA

Valoarea minimă eligibilă: • 500.000 euro

Termen limită: 16 august 2024, ora 23:59

Minister/instituție: AFM

 

 

9.Programul Guvernamental Family Start

 

Finanțator: Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse, Ministerul Finanțelor și Fondul Român de Contragarantare

Obiectivul programului: Acordarea de împrumuturi cu garanții, dobânzi și comisioane subvenționate de stat

Beneficiari eligibili: Persoane care îşi întemeiază o familie şi/sau persoanele care formează împreună o familie, dintre care cel puţin unul dintre beneficiari se încadrează în criteriul de vârstă între 18 ani împliniți și 40 de ani neîmpliniți

Activități eligibile:

 • Costurile ce decurg din evenimente care conduc la obţinerea statutului de soţ şi soţie, precum cununia religioasă, cununia civilă sau ceremonia cu prilejul căsătoriei, dar nu mai mult de 20.000 lei
 • Plata cheltuielilor cu spitalizarea în cazul naşterilor
 • Cheltuielile cu creşa, grădiniţa, şcoala, programele «Şcoala după Școală» şi/sau afterschool, precum şi cu participarea şi/sau achiziţionarea de materiale/echipamente/instrumente necesare în cadrul activităţilor extraşcolare la care participă sau se înscriu copiii beneficiarului
 • Achiziţia de autoturisme noi/autoturisme secondhand cu vechime de maximum 5 ani la data efectuării tragerii, precum şi achiziţia de autoturisme adaptate pentru persoanele cu dizabilităţi • Taxele de studii: licenţă, master, inclusiv Master of Business Administration, doctorat, inclusiv cursuri de calificare sau perfecţionare profesională, conversie sau reconversie profesională, precum şi cheltuieli aferente cărţilor de specialitate şi rechizitelor, inclusiv celor editate în formate accesibile persoanelor cu dizabilităţi; toate formele de studiu trebuie să fie autorizate să funcţioneze provizoriu sau să fie acreditate
 • Publicare cărţi sau studii de specialitate, inclusiv cele editate în formate accesibile persoanelor cu dizabilităţi
 • Taxe de participare la manifestări ştiinţifice şi concursuri, precum şi transport pentru deplasări
 • Achiziţia de calculatoare şi/sau componente ale acestora, laptopuri, imprimante, aplicaţii informatice de specialitate, inclusiv a celor având încorporate tehnologii de acces pentru persoanele cu dizabilităţi
 • Plata chiriei, în limita a maximum 300 euro/lună
 • Parte/avans din preţul de achiziţie/costul de construcţie a unei locuinţe – inclusiv costul proiectării şi al execuţiei, cheltuieli legate de construcţia/modernizarea/renovarea/extinderea locuinţei, de lucrări pentru creşterea eficienţei energetice sau pentru instalarea de echipamente/instalaţii de producere a energiei electrice/cogenerare din surse regenerabile – prin proiect individual sau prin programe guvernamentale specifice, precum şi cheltuieli legate de achiziţia de mobilier
 • Rambursarea anticipată parţială/integrală a unui credit ipotecar contractat anterior, inclusiv prin programe guvernamentale
 • Servicii dentare şi al intervenţiilor chirurgicale
 • Investigaţii şi tratamente medicale complexe recomandate de medici specialişti
 • Achiziţia de soluţii energetice sustenabile – sisteme de panouri fotovoltaice, sisteme de panouri solare, instalaţii eoliene şi alte soluţii energetice
 • Achiziţia aparatelor electrocasnice în valoare totală de maximum 10.000 lei şi aparatura electronică în valoare totală de maximum 10.000 lei

Valoarea grantului: 250.000.000 lei pentru 4.375 beneficiari

Suma împrumutată:

 • Maxim 150.000 lei cu garanții, dobânzi și comisioane aferente creditelor, subvenționate de stat
 • Durata: maxim 10 ani, inclusiv perioada de grație

Termen limită: 31 decembrie 2024

Minister/instituție: MFTES / Bănci partenere

 

 

10.Servicii de informații privind performanța de impact pentru actorii de pe piața investițiilor cu impact social

 

Finanțator: Fondului social european Plus (FSE+)

Program de finanțare: Ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI)

Obiectivul programului: Promovarea furnizării serviciilor îmbunătățite în materie de capacități de date, precum și de instrumente și practici de management al impactului pentru entitățile cu scop social (întreprinderile sociale, entitățile din economia socială, start-up-urile sociale, firmele de impact) pentru a-și spori capacitatea de investiții cu impact social

Beneficiari eligibili: Consorții formate din cel puțin doi (2) solicitanți (beneficiari; nu entități afiliate), care respectă următoarele condiții:

 • cel puțin un solicitant trebuie să fie centru de cercetare / entitate afiliată la o universitate
 • cel puțin un solicitant trebuie să fie un investitor privat sau public sau o organizație de sprijin
 • consorțiul trebuie să fie alcătuit din solicitanți cu sediul în cel puțin două țări eligibile diferite, pentru a promova învățarea reciprocă și a facilita o dimensiune transnațională
 • să fie persoane juridice (organisme publice sau private)
 • să fie stabiliți în una dintre țările eligibile, respectiv – statele membre ale UE (inclusiv țările și teritoriile de peste mări (TTPM)) – țări din afara UE: țările SEE enumerate și țările asociate la FSE+ sau țările care se află în negocieri în curs de desfășurare pentru o asociere acord de asociere și în cazul în care acordul intră în vigoare înainte de acordarea subvenției semnarea acordului
 • parteneri asociați, subcontractori, părți terțe care oferă contribuții în natură

Activități eligibile:

 • sesiuni de brainstorming pentru generarea de idei
 • cercetare de piață pentru validarea fezabilității ideii și identificarea opțiunilor de afaceri
 • analiza competiției și identificarea propunerii unice de vânzare
 • elaborarea planurilor de afaceri, inclusiv strategii financiare și proiecții bugetare
 • consultanță legală pentru licențe, proprietate intelectuală și structură corporativă
 • definirea proceselor operaționale și planificarea echipamentelor și tehnologiilor necesare
 • activități de cercetare și dezvoltare, inclusiv prototipare și testare
 • dezvoltarea produsului sau serviciului, inclusiv scrierea de cod și implementarea funcționalităților
 • testarea și validarea produsului sau serviciului, inclusiv testarea utilizabilității și identificarea bug-urilor
 • planificarea și executarea lansării produsului sau serviciului
 • activități de întreținere și suport post-lansare
 • dezvoltarea unui plan de marketing și strategii de achiziționare a clienților
 • planificarea creșterii și extinderii operațiunilor

Valoarea grantului: • 4.500.000 euro • 500.000 euro – 750.000 euro/proiect

Contribuție proprie solicitant: • 15%

Termen limită depunere: 4 iulie 2024, ora 17:00, (ora Bruxelles-ului)

Minister/instituție: Depunerea proiecte – prin portalul electronic Funding & Tenders

 

11.Modernizarea infrastructurii de irigații

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României, prin AFIR

Obiectivul programului: Intervenția DR – 25 – Îmbunătățirea eficienței sistemelor de irigații (pierderi de apă reduse, îmbunătățirea eficienței energetice), pentru a reduce dependența producției agricole de condițiile meteorologice, pentru a mări competitivitatea agricultorilor, precum și pentru a ajuta sectorul să facă față provocărilor pe termen lung generate de efectele schimbărilor climatice

Solicitanți eligibili: Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI)

Activități eligibile:

 • modernizarea infrastructurii de irigații (stații de punere sub presiune și rețeaua aferentă), a clădirilor aferente stațiilor de punere sub presiune și/sau racordarea la utilități, montarea sistemelor de contorizare a apei, precum și investițiile care vor viza utilizarea apei recuperate ca sursă alternativă de alimentare cu apă
 • construcția sau renovarea de bunuri imobile, onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, pentru obținerea avizelor și autorizațiilor necesare, inclusiv studiile de fezabilitate
 • achiziționare/dezvoltare de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi de autor, mărci etc.

Valoarea grantului: 1.500.000 euro/beneficiar

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: 15 iulie 2024, ora 16:00

Minister/instituție: AFIR

 

 

 

 

12.Schemă de ajutor de stat pentru susținerea

sectorului creșterii animalelor

 

Finanțator: Guvernul României, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Obiectivul programului: Instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea sectorului creșterii animalelor

Solicitanți eligibili: microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii, întreprinderile individuale și familiale, persoanele fizice autorizate, persoanele fizice care deţin atestat de producător, persoanele juridice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei de produse agricole.

Ajutoarele sunt furnizate sub formă de servicii subvenţionate

Valoarea totală ajutor de stat: 561.571.180 lei • 120.700.000 lei pentru taurine, bubaline, porcine și ecvine • 269.000.000 lei pentru ovine și caprine

Termen limită: anul 2024

Minister/instituție: APIA

 

13.Sprijin acordat sectorului apicol

 

Finanțator: Guvernul României, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Obiectivul programului: Instituirea unei scheme de ajutor de stat cu caracter temporar pentru compensarea parțială a pierderilor suferite în anul 2023 în sectorul apicol, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei

Solicitanți eligibili:

 • apicultori, persoane fizice care dețin atestat de producător
 • apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale
 • apicultori, persoane juridice

Valoarea grantului: Maximum 280.000 euro

Ajutor de stat: 5 euro/familia de albine

Termen limită depunere: 30 de zile lucrătoare începând cu ziua următoare intrării în vigoare a ordonanței de urgență

Minister/instituție: Direcția Agricolă Județeană (D.A.J.)

 

14.Digitalizarea sectorului culturii scrise prin creșterea volumului de carte realizat în format electronic și mobilizarea de noi audiențe prin utilizarea instrumentelor digitale – schema de ajutor de minimis

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021-2027, Prioritatea 3, Măsura 3,RSO 4.6, Acțiunea 3.1

Obiectivul programului: Digitalizarea sectorului culturii scrise prin creșterea volumului de carte realizat în format electronic și mobilizarea de noi audiențe prin utilizarea instrumentelor digitale

Solicitanți eligibili: IMM-uri din sectorul culturii scrise

Activități eligibile:

 • achiziția de echipamente TIC
 • servicii de digitalizare (cărți scrise)
 • informare și publicitate
 • management de proiect
 • servicii de auditare intermediară/finală, financiară și tehnică
 • accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități

Valoarea grantului:  Maximum 50.000 euro/proiect/beneficiar

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: 31 decembrie 2028

Minister/instituție: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

 

15.Schemă de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovinelor de carne și al bubalinelor

 

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Susținerea activității crescătorilor din sectorul bovinelor de carne și al bivolițelor, în scopul compensării pierderilor generate de creşterea preţurilor la furaje, combustibil și alte costuri (forța de muncă, sevicii veterinere, utilități etc.)

Beneficiari eligibili:

 • crescători de bovine de carne și bubaline
 • întreprinderi individuale și familiale, persoane fizice autorizate, persoane fizice, persoane juridice

Condiții de eligibilitate potențiali beneficiari:

 • deținerea la data de 31 martie 2023 a unui efectiv de bovine de carne sau bubaline, în exploatație cu cod ANSVSA înscrisă în BND (Baza Națională de Date)
 • bovinele de carne și bubalinele pentru care se solicită ajutor de stat trebuie să fie înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală sau suplimentară
 • deținerea în ziua anterioară datei de începere a perioadei de depunere a cererii a cel puţin 50% din efectivul de bovine și/sau bubaline deținut la 31 martie 2023

Valoarea grantului:  Maximum 280.000 euro/producător

Valoare estimată schemă ajutor de stat: · 79.427.740 lei, echivalent 16.100.000 euro

Ajutorul de stat:

 • 100 euro/cap bovine de carne
 • 100 euro/cap bubaline

Termen limită: 30 iunie 2024

Minister/instituție:  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 

16.Schemă de ajutor de stat

pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul suin și avicol

 

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Susținerea activității crescătorilor din sectoarele suin și avicol, în scopul compensării pierderilor generate de creşterea preţurilor la furaje, combustibil și alte costuri

Beneficiari eligibili:

 • crescători de suine și păsări, persoane juridice, întreprinderi individuale sau familiale, persoane fizice autorizate, precum și societăți agricole

Condiții de eligibilitate potențiali beneficiari:

 • să dețină exploatație/exploatații autorizată/e sanitar – veterinar la data depunerii cererii
 • să fi desfășurat activitate de creștere și/sau reproducție a suinelor în perioada 1 august 2022 – 31 august 2023 în exploatații autorizate sanitar – veterinar
 • să fi desfăşurat activitate de reproducție și/sau incubație și/sau creștere a păsărilor în perioada 1 august 2022 – 31 august 2023 în exploatații autorizate sanitar – veterinar

Valoarea grantului:  Maximum 280.000 euro/producător

Valoare maximă schemă ajutor de stat:

 • 25,6 milioane euro, respectiv 126.694.400 lei pentru sectorul suin
 • 30,7 milioane euro, respectiv 151.934.300 lei pentru sectorul avicol

Ajutorul excepțional:

 • 250 beneficiari în sectorul suin, aproximativ 260.000 UVM capacitate de producție
 • 310 beneficiari în sectorul avicol, aproximativ 310.000 UVM capacitate de producție

Termen limită: 30 iunie 2024

Minister/instituție:  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 

17.Înființarea sistemelor de irigații

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României prin AFIR

Obiectivul programului: Intervenția DR – 26 – înființarea sistemelor de irigații care vor fi realizate în zone care nu sunt deservite de o infrastructură de irigații existentă

Solicitanți eligibili: PFA; ÎI; ÎF; SNC; SCS; SA; SCA; SRL; Societate comercială cu capital privat; Institute de cercetare – dezvoltare, staţiunile şi unitățile de cercetare-dezvoltare, inovare agricolă și didactice cu personalitate juridică, de drept public sau privat, inclusiv universităţi având în subordine/structură stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice din domeniul agricol şi/sau ferme de dezvoltare – doar pentru unitățile de producție agricolă înregistrate la APIA; Societate agricolă; Societate cooperativă agricolă, care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri; Cooperativă agricolă, care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri; Grup de producători și Organizație de producători, care activează în sectorul pomicol, iar investițiile realizate deservesc interesele propriilor membri

Activități eligibile:

– înființare sisteme locale de irigații la ferme, inclusiv montare sisteme de contorizare a apei, construcția/modernizarea bazinelor de colectare și stocare a apei de irigat, investițiile pentru utilizarea apei recuperate ca sursă alternativă de alimentare cu apă

– onorarii pentru arhitecți, ingineri și consultanți, consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, obținere avize și autorizații necesare, inclusiv studiile de fezabilitate

– achiziționarea sau dezvoltarea de software și brevete, licențe, drepturi de autor, mărci.

– cheltuielile generate ca urmare a impunerii de noi cerințe ale UE, fermierilor

Valoarea grantului: Maximum 500.000 Euro/beneficiar

Contribuția beneficiarului: Minimum 35%

Termen limită: –

Minister/instituție: AFIR

 

18.Programul naţional multianual de microindustrializare

 

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Susţinerea investiţiilor în sectoare economice prioritare, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare, promovarea producției interne și a conceptului „Fabricat în România”

Solicitanți eligibili: Societățile comerciale

Activități eligibile: Codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

10 Industria alimentară

11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate

13 Fabricarea produselor textile

14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie

1811 Tipărirea ziarelor

1812 Alte activități de tipărire N.C.A.

20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059 21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

24 Industria metalurgică

25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei

26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

27 Fabricarea echipamentelor electrice

28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.

29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor

30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040

31 Fabricarea de mobilă

32 Alte activităţi industriale n.c.a. Nu pot beneficia de ajutor de minimis operatorii economici dacă acționarii sau asociații au/au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation, Măsurii 2 – Granturi pentru capital de lucru aferentă OUG 130/2020 sau schemei HoReCa

Valoarea grantului: Maximum 500.000 lei/beneficiar

Contribuția beneficiarului: Minimum 50%

Termen limită: 31 decembrie 2027

Minister/instituție: Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

 

19.Finanțarea proiectelor care vizează sinergii

cu acțiunile Orizont Europa și alte programe europene

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (PCIDIF) 2021-2027, Măsura 1.3.1, Acțiunea 1.3, Prioritatea 1

Obiectivul programului: Dezvoltarea și îmbunătățirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea de tehnologii avansate

Solicitanți eligibili:

 • institute/centre de cercetare
 • instituții de învățământ superior acreditate
 • întreprinderi mici (inclusiv microîntreprinderi) și mijlocii

Parteneri eligibili pot fi institute/centre de cercetare și instituții de învățământ superior acreditate, precum și întreprinderi mici (inclusiv microîntreprinderi) și mijlocii.

Parteneriatele vizează doar proiectele de tip TEAMING sau RO-ESFRI-ERIC.

Activități finanțate:

 • proiecte de tip RO – EIC (EIC Accelerator și EIC Transition)
 • proiecte de tip CATEDRE-ERA
 • proiecte de tip TEAMING
 • proiecte de tip RO-EIT
 • proiecte de tip RO-ESFRI-ERIC

Valoarea grantului: Variabilă

Contribuția beneficiarului: Variabilă

Termen limită: 29 decembrie 2028, sau până la epuizarea bugetului alocat

Minister/instituție: Ministerul Investițiilor și proiectelor Europene

 

20.Hotărârea pentru acordarea sprijinului de urgență

 pentru fermierii din sectorul vegetal

 

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Compensarea producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru pierderile economice cauzate de creșterea importurilor de cereale și semințe oleaginoase din Ucraina

Beneficiari eligibili:  Producătorii agricoli, indiferent de forma de organizare, care au depus o cerere unică de plată în anul 2022, pentru o suprafața determinată de minimum 1 ha în cadrul ajutorului național tranzitoriu 1, pentru una sau mai multe dintre culturile de porumb, orz, rapiță, floarea-soarelui și care au depus în anul 2023 cerere de plată pentru intervențiile din sectorul vegetal, până la termenul limită de depunere.

Activități eligibile:  Culturi de porumb, orz, rapiță, floarea-soarelui

Valoarea grantului: 2 lei/litru de motorină, pentru cantitatea totală de 152.458.321,08 litri de motorină

Contribuția beneficiarului: Neprecizată

Termen limită: 31 decembrie 2026

Minister/instituție: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

 

21.Sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri

 – Păduri și protecția biodiversității

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: PNRR, Componenta C2, INVESTIȚIA I1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, SUBINVESTIȚIA I1.A.

Obiectivul programului: Crearea de noi suprafețe împădurite

Beneficiari eligibili:  Orice deținător public sau privat de teren pretabil pentru împădurire, indiferent de mărime, precum și formele asociative ale acestora

 • Deținători publici de teren pretabil pentru împădurire:
  • Unitățile Administrativ-Teritoriale (comune, orașe, municipii, consilii județene) pentru domeniul public deținut de către acestea
  • alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora
 • Deținători privați de teren pretabil pentru împădurire:
 • persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile
 • Unitățile Administrativ-Teritoriale (pentru domeniul privat deținut)
 • alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora

Activități eligibile:

 • înființarea de plantații de arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producție
 • înființarea de plantații de arbori cu creștere rapidă pentru producerea de energie
 • înființarea de plantații de pomi de Crăciun

Valoarea grantului: Variabilă

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: 30 iunie 2026

Minister/instituție unde se depun cererile de finanțare: M.M.A.P.

Proiectele pot fi depuse în sistemul informatic https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home

 

 

22.Perfecționarea/recalificarea angajaților din IMM-uri în scopul utilizării unor tehnologii emergente (Cyber-Physical Systems, Robotics, Internet of Things, Big Data, Machine Learning, Artificial Intellignce, RPA, additive manufacturing, blockchain)

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: PNRR, Componenta C7, Investiția de finanțare I.19

Obiectivul programului: Încurajarea și sprijinirea formării și certificării competențelor digitale avansate ai angajaților IMMurilor

Solicitanți eligibili:

 • organizații/federații/confederații patronale/sau uniuni patronale teritoriale – persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial
 • asociații de întreprinderi ca beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională
 • camerele de comerț și industrie ca beneficiari unici sau în parteneriat cu alte entități, precum organizații sindicale și/sau furnizori de formare profesională

Activități eligibile:

 • Activitatea 1: Prezentare curriculă/e, design-ul de curs pentru îmbunătățirea gradului de cunoștințe/ competențe/aptitudini sau recalificarea angajaților din IMM-uri exclusiv în contextul sprijinului transformării digitale a IMM-urilor
 • Activitatea 2: Furnizarea de programe de formare profesională
 • Activitatea 3: Evaluarea competențelor profesionale

Valoarea grantului: Maximum 17.000 euro/proiect

Contribuția beneficiarului: Neprecizată

Termen limită: 30 noiembrie 2024, ora 17:00

Minister/instituție: Autoritatea pentru Digitalizarea României

 

 

 

 

 

 

 

23.Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale – Păduri și protecția biodiversității

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: PNRR, Componenta C2, INVESTIȚIA I1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, SUBINVESTIȚIA I1.B.

Obiectivul programului: Refacerea potențialului forestier prin împădurirea suprafețelor din fondul forestier național afectate de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale

Beneficiari eligibili: Orice deținător public sau privat al unui teren aflat în fondul forestier național afectat de acțiunea unor incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale, pe o suprafață de minim 0,5 ha de împădurit, indiferent de mărime, precum și formele asociative ale acestora

Deținători publici de teren de împădurit:

 • Regia Națională a Pădurilor – Romsilva
 • Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”
 • Regia Autonomă ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”
 • Unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, pentru domeniul public deținut de către acestea)
 • Alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora

Deținători privați de teren de împădurit:

 • persoane fizice
 • persoanele fizice autorizate
 • întreprinderile individuale
 • întreprinderile familiale
 • societățile comerciale
 • asociațiile și fundațiile
 • unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, pentru domeniul privat deținut de către acestea)
 • alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora

Activități eligibile: Servicii, materiale și lucrări necesare instalării și conducerii plantației până la atingerea stării de masiv: pregătire teren pentru plantare, împădurirea propriu-zisă, întreținerea plantațiilor, serviciile de asistență tehnică prestate de personalul silvic pentru plantația respectivă, care sunt cuprinse în devizul de execuție, costuri pentru refacere în cazul manifestării unor evenimente produse de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale, constatate conform prevederilor legale de către autoritățile publice

Valoarea grantului: Variabilă

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: 28 februarie 2026

Minister/instituție unde se depun cererile de finanțare: M.M.A.P.

Proiectele pot fi depuse online: https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Sursa:     

https://oportunitati-ue.gov.ro/

https://www.regiosudest.ro

Acasa