OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE – Autorități publice – MAI 2024

1.Creșterea eficacității serviciilor de îngrijire medicală în domeniul oncologiei musculo-scheletale

2.Investiții în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat

3.Sprijin pentru autoritățile publice locale in vederea gestionării situației așezărilor informale și asigurarea de locuințe sociale pentru persoanele vulnerabile cu accent pe persoanele provenite din așezările informale

4.Programul Start ONG

5.Primul student din familie

6.Pedagogie digitală pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar

7.Servicii de informații privind performanța de impact pentru actorii de pe piața investițiilor cu impact social

8.Sprijin pentru implementarea de soluții de cercetare de importanță strategică în domeniul medical: genomică; boli netransmisibile (ex. Dezvoltarea de soluții de cercetare pentru tratarea cancerelor); vaccinuri, seruri și alte medicamente biologice

9.Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu – proiecte etapizate

10.Granturi pentru proiecte educaționale în mediul rural

11.Programul digitalizarea în educație

12.Apel lansat: 2.2 Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic

13.Apel lansat: 5.1 – Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului preșcolar

14.Apel lansat: 5.4 – Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar

15.Programul Rabla Clasic 2024

16.Programul Rabla Plus 2024

17.Programul creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare 2021-2027 – 2.2.1, Măsura 2

18.Programul creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare 2021-2027 – 2.2.1, Măsura 3

19.Programul creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare 2021 – 2027 – 2.3.1

20.Programul național de construcții de interes public sau social

21.Programul Transport (PT) 2021 – 2027

22.Sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri – Păduri și protecția biodiversității

23.Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale – Păduri și protecția biodiversității

 1. Creșterea eficacității serviciilor de îngrijire medicală în domeniul oncologiei musculo-scheletale

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Sănătate, Prioritatea 7, Obiectiv de politică 4, Obiectiv specific ESO4.11

Obiectivul programului: Creșterea eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate în domeniul oncologie, prin dezvoltarea de instrumente de lucru/mecanisme și prin formarea/actualizarea competentelor practicienilor implicați

Beneficiar eligibil: unitate sanitară publică, cu activitate universitară, cu apartenență la Programul Național de Ortopedie

Partener eligibil: unitate sanitară publică, cu activitate universitară, cu apartenență la Programul Național de Ortopedie; entități cu activitate relevantă pentru activitățile proiectului (ex. ONG – asociații profesionale sau non profesionale relevante pentru tipologia afecțiunilor cărora li se adresează activitățile proiectului, Institutul Național de Sănătate Publică, etc.)

Activități eligibile:

 • dezvoltarea de instrumente de lucru (ex. proceduri/ghiduri/ protocoale/metodologii) cu scopul de a crește abilitățile și capacitățile profesionale ale personalului medical de a răspunde sau de a gestiona cazurile de pacienți afectați de patologia oncologică musculo-scheletală
 • conceperea, dezvoltarea, implementarea și asigurarea funcționalității Registrului Național de Oncologie Musculo – Scheletală
 • dezvoltarea abilităților și capacităților profesionale ale personalului medical de a răspunde sau de a gestiona cazurile de pacienți afectați de patologia oncologică musculo – scheletală

Valoarea grantului:

 • maxim 4.000.000 euro
 • minim 200.001 euro

Rata de cofinanțare: finanțarea nerambursabilă acoperă maxim 80,79% contribuție din fonduri UE la care se adaugă 19,21% contribuția națională (buget de stat + cofinanțarea proprie) după cum urmează: o entitățile finanțate integral sau parțial din fonduri publice: între 2% – 19,21% o entitățile private: persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial – 0% aplicată la valoarea eligibilă pe care o gestionează în cadrul proiectului

Termen limită: 25 iunie 2024

Minister/instituție unde se depun cererile de finanțare: MIPE

 

 

 

 

 

 

 1. Investiții în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Sănătate, Prioritatea 7, Obiectiv de politică 4, Obiectiv specific RSO4.5

Obiectivul programului: Asigurarea accesului egal la asistență medicală și asigurarea rezilienței sistemelor de sănătate, inclusiv în ceea ce privește asistența medicală primară, precum și promovarea tranziției de la îngrijirea instituționalizată către îngrijirea în familie sau în comunitate

Beneficiari eligibili: • Spitale județene care au secții de oncologie • UAT care au în coordonare/subordonare/autoritate sau dețin în administrare/proprietate spitalele județene care au secții de oncologie • Ministerul Sănătății, alte autorități și instituții publice centrale care au în coordonare/subordonare/autoritate sau dețin în administrare/proprietate spitalele județene care au secții de oncologie

Parteneri eligibili: • Spitale județene care au secții de oncologie • UAT care au în coordonare/subordonare/autoritate sau dețin în administrare/proprietate spitalele județene care au secții de oncologie • Ministerul Sănătății, alte autorități și instituții publice centrale care au în coordonare/subordonare/autoritate sau dețin în administrare/proprietate spitalele județene care au secții de oncologie

Activități eligibile: • Dotare cu echipamente în infrastructura publică a laboratoarelor de genetică și de anatomie patologică pentru diagnosticul cancerului în vederea tratamentului personalizat în funcție de profilul tumoral identificat

Valoarea grantului pentru regiuni mai puțin dezvoltate: • 20.000.000 euro

Rata de cofinanțare: • minim 2% contribuția proprie • maxim 13% buget de stat • 85% contribuția UE – FEDR

Termen limită: 15 iunie 2024, ora 14:00

Minister/instituție unde se depun cererile de finanțare: MIPE

 

 1. Sprijin pentru autoritățile publice locale in vederea gestionării situației așezărilor informale și asigurarea de locuințe sociale pentru persoanele vulnerabile cu accent pe persoanele provenite din așezările informale

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021 – 2027 (PoIDS), Prioritatea P03

Obiectivul programului: Lărgirea accesului egal și în timp util la servicii de calitate, sustenabile și la prețuri accesibile, inclusiv servicii care promovează accesul la locuințe și îngrijire orientată către persoane, inclusiv asistență medicală Modernizarea sistemelor de protecție socială, inclusiv promovarea accesului la protecție socială, acordând o atenție deosebită copiilor și grupurilor defavorizate Îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen lung (FSE+)

Beneficiari eligibili: Consiliile județene, Autoritatea publică locală care a identificat pe raza unității administrativ-teritoriale cel puțin o așezare informală

Parteneri eligibili: autorități publice locale, asocieri ale autorităților publice locale cu personalitate juridica (zone metropolitane, ADI, consorții administrative etc.), furnizori de servicii sociale acreditați în condițiile legii, publici și privați, furnizori de servicii de formare profesională, autorizați în condițiile legii, publici și privați, unități de învățământ antepreșcolar/preșcolar/preuniversitar, acreditate în condițiile legii, publice sau private, furnizori de servicii de stimulare a ocupării forței de muncă, autorizați în condițiile legii, publici și privați, centre de evaluare și certificare a competențelor, autorizate în condițiile legii, organizații neguvernamentale organizate în conformitate cu OG 26/2000 privind asociațiile și fundațiile, cu experiență în activități cu și pentru grupuri vulnerabile

Activități eligibile:

 • identificarea așezărilor informale și realizarea analizei de nevoi și a planului de măsuri pentru gestionarea situației așezărilor informale

înregistrare cadastrală și reglementare urbanistica a terenului cu stabilirea regimului juridic și economic al terenului

 • asigurarea accesului la servicii sociale, medicale, de educație, inclusiv educație pentru sănătate, de ocupare în vederea integrării persoanelor din așezările informale și din grupurile vulnerabile in comunitate
 • construcția și reabilitarea/ modernizarea/ achiziționarea/ închirierea de locuințe sociale

Bugetul total: 132.774.596,50 euro, pentru regiuni mai puțin dezvoltate

Contribuție beneficiar:  variabilă

Termen limită: 31 octombrie 2024, ora 16:00

Minister/instituție unde se depun cererile de finanțare: MIPE

 

 1. Programul Start ONG

 

Finanțator: Kaufland România prin Asociația Act for Tomorrow

Program de finanțare: Programul Start ONG 2024

Obiectivul programului: Încurajarea ONG-urilor, grupurilor informale/de inițiativă și instituțiilor publice de învățământ să dezvolte și să implementeze proiecte de responsabilitate socială, care să ducă la dezvoltarea comunităților

Beneficiari eligibili:

 • ONG și fundații, fără scop lucrativ, înființate legal și cu sediul în România, cu venituri totale de maxim 50.000 euro în anul 2023
 • ONG și fundațiile, fără scop lucrativ, înființate legal și cu sediul în România constituite în cadrul anului 2024
 • instituții publice (unități de învățământ preuniversitar: grădinițe, școli, licee/colegii, centre de copii/bătrâni, cantine sociale publice) care au personalitate juridică proprie
 • grupurile informale/de inițiativă

Bugetul total: • 500.000 euro Pentru luna mai, bugetul și numărul proiectelor eligibile se dublează

Finanțare acordată: • între 1.000 și 10.000 euro

Praguri de finanțare:

Pragul nr. 1: proiecte în valoare maximă de 1.000 euro

 • 8 (opt) apeluri de proiect în perioada mai – decembrie 2024 • Valoarea totală a finanțărilor : 54.000 euro
 • Valoarea lunară a plafonului disponibil: 6.000 euro
 • Număr minim de proiecte finanțate lunar 6
 • Perioada de desfășurare minim o lună
 • Perioada iunie – decembrie 2024

Beneficiari: instituții publice, grupurile informale/ de inițiativă

 

Pragul nr. 2: proiecte cu o valoare cuprinsă între 1.000 și 5.000 euro

 • 6 (șase) apeluri de proiect în perioada mai – octombrie 2024
 • Valoarea totală a finanțărilor: 210.000 euro
 • Valoarea lunară a plafonului disponibil: 30.000 euro
 • Număr minim de proiecte finanțate lunar 6
 • Perioada de desfășurare de minim două luni
 • Perioada iunie – decembrie 2024.

Beneficiari: instituții publice, organizațiile non -guvernamentale și fundațiile

 

Pragul nr. 3: proiecte cu o valoare cuprinsă între 5.000 și 10.000 euro

 • 6 (șase) apeluri de proiect în perioada mai – octombrie 2024
 • Valoarea totală a finanțărilor : 175.000 euro
 • Valoarea lunară a plafonului disponibil: 25.000 euro

Număr minim de proiecte finanțate lunar: 2

 • Perioadă de desfășurare de minim două luni
 • Perioada iunie – decembrie 2024. Beneficiari: organizațiile non -guvernamentale și fundațiile Apel special: proiecte strategice cu o valoare cuprinsă între 5.000 și 10.000 euro
 • Apel special luna iunie: toate organizațiile non-guvernamentale și fundațiile pot aplica pentru apelul special, indiferent de suma finanțării primite în cadrul programului Start ONG
 • Aceste organizații pot propune proiecte strategice, care vor fi evaluate în conformitate cu criteriile stabilite în ghidul de evaluare specific acestui apel special Ghidul va fi publicat ulterior pe canalele de comunicare ale programului
 • Va exista 1 (unu) apel de proiect în luna iunie 2024
 • Valoarea totală a finanțărilor acordate pentru apel: 61.000 euro
 • Număr minim de proiecte finanțate : 6
 • Perioada de desfășurare de minim două luni
 • Perioada iulie– decembrie 2024

Domenii și subdomenii:

Educație

 • școli digitalizate pentru viitor
 • școli sigure și echipate pentru viitor!
 • reamenajare curtea școlii
 • prevenirea abandonului școlar!
 • acces la educație pentru toți copiii!
 • îmbogățire programa școlară!
 • competențe cadre didactice!
 • ducație non-formală!
 • inovație în educație!
 • alte tipuri de proiecte ce aparțin domeniului

Mediu

 • Educație ecologică!
 • Protejare Mediu Înconjurător!
 • Zone Verzi!
 • Combatere dezastre naturale!
 • Mediu Informat!
 • Biodiversitate!
 • Combaterea risipei alimentare!
 • Inovație în Mediu!
 • Alte tipuri de proiecte ce aparțin domeniului Sănătate
 • Echipamente pentru sănătate!
 • Prevenție în sănătate!
 • Sănătate emoțională!
 • Femei sănătoase și informate!
 • Sportul pentru toți!
 • Stil de viață sănătos!
 • Igienă pentru toți!
 • Inovație în sănătate!
 • Alte tipuri de proiecte ce aparțin domeniului Social
 • Persoane cu dizabilități!
 • Persoane din mediul rural!
 • Persoane de etnie minoritară!
 • Persoanele vârstnice!
 • Persoanele fără adăpost!
 • Femei și copii victime ale violenței domestice!
 • Persoane care trăiesc cu HIV!
 • Alte tipuri de proiecte ce aparțin domeniului.

Cultură

 • Cultură Pentru Toți!
 • România respiră culoare!
 • Start Inovație în Cultură!
 • Alte tipuri de proiecte ce aparțin domeniului

Termen lansare: 1 mai 2024

Programul se desfășoară prin intermediul unor runde succesive de apeluri de proiecte lansate în fiecare lună, pe data de 1, pe parcursul anului 2024 până în luna decembrie inclusiv

Durata proiectelor:  maxim 31 decembrie 2024

Cererile de finanțare se depun online la adresa: https://startong.ro/

 

5.Primul student din familie

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Educație și Ocupare 2021 – 2027 (PEO), Prioritatea P06, Obiectiv specific ESO 4.6

Obiectivul programului: Promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea timpurie, continuând cu educația și formarea generală și profesională până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scopul învățării pentru toți și a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități (FSE+)

Solicitanți eligibili:

 • instituţii de învăţământ superior de stat și particulare
 • unități de învățământ preuniversitar de stat

Parteneri eligibili:

 • instituții de învăţământ superior de stat și particulare
 • unități de învățământ preuniversitar de stat
 • inspectorate școlare județene
 • asociații studențești recunoscute la nivelul instituției de învățământ superior
 • ONG-uri cu activitate recunoscută în domeniul educației

Activități eligibile – măsuri dedicate creșterii accesului la studii universitare, a celor care au în vedere prevenirea și combaterea abandonului universitar prin:

 • măsuri de tip „punte” în vederea sprijinirii tranziției la studiile universitare, începând cu clasa a XI-a
 • combaterea abandonului universitar în rândul studenților proveniți din medii și grupuri dezavantajate
 • accesibilizarea instituțiilor de învățământ superior, inclusiv prin achiziția de echipamente IT și dezvoltarea de instrumente specifice proceselor educaționale care includ studenți cu dizabilități, inclusiv admiterea

Valoarea grantului: Între 301.000 și 1.600.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: 31 mai 2024, ora 16:00

Minister/instituție: Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

 

6.Pedagogie digitală pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar

 

Finanțator: PNRR – Pilonul VI, Componenta C15: Educaţie, Reforma 5, Investiția 8

Obiectivul programului: Dezvoltarea și implementarea unui program de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar de stat, ce are ca obiectiv dezvoltarea competențelor – cheie de pedagogie digitală, pentru a integra eficient tehnologiile în practicile de predare

Solicitanți eligibili:

 • Instituții de învățământ superior publice sau private, acreditate sau autorizate provizoriu
 • Furnizori publici sau privați de formare continuă

Solicitanții pot aplica atât individual, cât și în parteneriat

Solicitanții trebuie să aibă:

 • capacitatea managerială (existența resurselor umane și materiale) de a planifica si organiza programul de formare
 • expertiză și resurse necesare de a derula activitățile de monitorizare și evaluare propuse în cadrul proiectului
 • experiență anterioară în formarea continuă a cadrelor didactice

Activități eligibile:

 • Îmbunătățirea competențelor de pedagogie digitală a cadrelor didactice (programul de formare în competențe de pedagogie digitală)
 • Aplicarea în procesul didactic a competențelor îmbunătățite

Buget alocat: 80 milioane euro (fără TVA)

Valoarea proiect: minimum 4.000.000 euro, fără TVA, și se va raporta la numărul participanților

Termen limită: 31 mai 2024, ora 17:00

Minister/instituție: Proiectele se depun exclusiv online la adresa https://proiecte.pnrr.gov.ro/

 

 

 

 

 

 

 

7.Servicii de informații privind performanța de impact pentru actorii de pe piața investițiilor cu impact social

 

Finanțator: Fondului social european Plus (FSE+)

Program de finanțare: Ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI)

Obiectivul programului: Promovarea furnizării serviciilor îmbunătățite în materie de capacități de date, precum și de instrumente și practici de management al impactului pentru entitățile cu scop social (întreprinderile sociale, entitățile din economia socială, start-up-urile sociale, firmele de impact) pentru a-și spori capacitatea de investiții cu impact social

Beneficiari eligibili: Consorții formate din cel puțin doi (2) solicitanți (beneficiari; nu entități afiliate), care respectă următoarele condiții:

 • cel puțin un solicitant trebuie să fie un centru de cercetare sau o entitate afiliată la o universitate
 • cel puțin un solicitant trebuie să fie un investitor privat sau public sau o organizație de sprijin
 • consorțiul trebuie să fie alcătuit din solicitanți cu sediul în cel puțin două țări eligibile diferite, pentru a promova învățarea reciprocă și a facilita o dimensiune transnațională
 • să fie persoane juridice (organisme publice sau private)
 • să fie stabiliți în una dintre țările eligibile, respectiv – statele membre ale UE (inclusiv țările și teritoriile de peste mări (TTPM)) – țări din afara UE: țările SEE enumerate și țările asociate la FSE+ sau țările care se află în negocieri în curs de desfășurare pentru o asociere acord de asociere și în cazul în care acordul intră în vigoare înainte de acordarea subvenției semnarea acordului
 • parteneri asociați, subcontractori, părți terțe care oferă contribuții în natură

Activități eligibile:

 • sesiuni de brainstorming pentru generarea de idei
 • cercetare de piață pentru validarea fezabilității ideii și identificarea opțiunilor de afaceri
 • analiza competiției și identificarea propunerii unice de vânzare
 • elaborarea planurilor de afaceri, inclusiv strategii financiare și proiecții bugetare
 • consultanță legală pentru licențe, proprietate intelectuală și structură corporativă
 • definirea proceselor operaționale și planificarea echipamentelor și tehnologiilor necesare
 • activități de cercetare și dezvoltare, inclusiv prototipare și testare
 • dezvoltarea produsului sau serviciului, inclusiv scrierea de cod și implementarea funcționalităților
 • testarea și validarea produsului sau serviciului, inclusiv testarea utilizabilității și identificarea bug-urilor
 • planificarea și executarea lansării produsului sau serviciului
 • activități de întreținere și suport post-lansare
 • dezvoltarea unui plan de marketing și strategii de achiziționare a clienților
 • planificarea creșterii și extinderii operațiunilor

Valoarea grantului: • 4.500.000 euro • 500.000 euro – 750.000 euro/proiect

Contribuție proprie solicitant: • 15%

Termen limită depunere: 4 iulie 2024, ora 17:00, (ora Bruxelles-ului)

Minister/instituție: Depunerea proiectelor se face prin intermediul portalului electronic Funding & Tenders

 

8.Sprijin pentru implementarea de soluții de cercetare de importanță strategică în domeniul medical: genomică; boli netransmisibile (ex. Dezvoltarea de soluții de cercetare pentru tratarea cancerelor); vaccinuri, seruri și alte medicamente biologice

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Sănătate

Obiectivul programului: Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare și adoptarea tehnologiilor avansate

Beneficiari eligibili:

 • Organizații publice de cercetare care au responsabilități/competențe în domeniile vizate genomică, vaccinuri, tratament cancer, precum:

✓ Institute/centre de cercetare – dezvoltare

✓ Instituții de învățământ superior de stat acreditate

Activități eligibile:

 1. a) Proiect dedicat cercetării și/sau utilizării clinice: ex. producție de vaccinuri, seruri și alte medicamente biologice:
 • activități de CDI pentru dezvoltarea de produse biologice profilactice și terapeutice inovative (ex. vaccin gripal tetravalent, seruri terapeutice, probiotice și suplimente alimentare naturale) ;
 • activități de transfer tehnologic pentru candidații de produse biologice din ariile pilot;
 • integrarea inteligenței artificiale ca parte a procesului de obținere a produsului inovativ;
 • dezvoltarea platformei de studii preclinice pe animale de laborator și certificarea acesteia ca unitate în regim de bună practică de laborator (GLP) ;
 • dezvoltarea infrastructurii de cercetare necesare derulării acțiunilor, inclusiv structuri pentru stocarea materialului biologic (biobancă) ;
 1. b) Proiect de cercetare în domeniul bolilor netransmisibile (ex. combaterea cancerului):
 • dezvoltarea unui aranjament experimental demonstrativ, complet bazat pe laseri de mare putere și fascicul gamma de mare intensitate pentru cercetări privind producerea de noi radiofarmaceutice;
 • dezvoltarea unui aranjament experimental demonstrativ pentru cercetări privind noi proceduri de protonoterapie/ hadronoterapie;
 • pilotarea/ testarea soluțiilor de cercetare ;
 1. c) Proiect pentru implementarea de soluții de cercetare în domeniul genomică:
 • activități de CDI în genomică, bioinformatică și alte științe omice și valorificarea rezultatelor produse și pilotarea testării genomice în regiunile mai puțin dezvoltate;
 • crearea genomului național de referință, dezvoltarea bazei de date genomice națională și procesarea datelor genomice în vederea îmbunătățirii prevenției și diagnosticării în cancer, boli rare și alte afecțiuni;
 • activități de CDI pentru prevenirea și detecția precoce în afecțiunile prioritare vizate precum cancer, bolile cronice netransmisibile, inclusiv predicția timpurie, identificarea de corelații între datele de imagistică medicală și date moleculare cu ajutorul platformelor de IA;
 • activități de CDI care implică studii de genomică funcțională în vederea clasificării și exploatării acestora în scopuri diagnostice și terapeutice;
 • dezvoltarea metodelor de translatare rapidă, inclusiv prin evaluarea tehnologiilor și a testelor, asigurarea calității, elaborarea standardelor, procedurilor și metodologiilor asociate;
 • dezvoltarea capacității de CDI prin adaptarea infrastructurii naționale de CDI pentru secvențierea, stocarea, prelucrarea, analiza datelor genomice obținute, gestiunea volumelor mari de date (“data sharing”) clinice și biologice de calitate și integrarea acestora cu inițiativele europene similare;
 • activități suport în scopul susținerii activităților de cercetare sprijinite;

Valoarea grantului: Între 200.001 și 90.000.000 euro

Contribuție beneficiar: 0%

Termen limită: 28 iunie 2024

Minister/instituție : Cererile de finanțare se pot depune în perioada 03.04-28.06.2024 prin intermediul sistemului MySMIS 2021.

 

9.Conservarea biodiversității pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu – proiecte etapizate

 

Finanțator: Programul Dezvoltare Durabilă 2021-2027, Prioritatea 2, OS 2.7, Acțiunea 2.1 Obiectivul programului: Creșterea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare. Solicitanți eligibili:

 • Persoană juridică, în cazul unui parteneriat cu organizații neguvernamentale (asociații şi fundații)/institute de cercetare/universităţi/muzee/alte structuri în coordonarea/subordonarea autorităţilor centrale/locale, acestea au prevăzut în actul constitutiv atribuţii de protecţia mediului şi/sau protecţia naturii.

Activități eligibile:

 1. Elaborarea Planurilor de Management (PM) a siturilor Natura 2000 și a Planurilor de acțiune (PA) pentru specii, ținându-se cont de ordinea cronologică a declarării acestora, prioritate având PM ale siturilor aflate în arealul proiectelor de infrastructură aflate în pregătire:

– Elaborarea studiilor pentru monitorizarea și evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanță comunitară;

– Inventarierea speciilor sălbatice de interes comunitar pentru menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară, fie la nivel naţional, fie la nivel de sit;

– Alte activități specifice elaborării planurilor de management/planurilor de acțiune.

 1. Menținerea/îmbunătățirea stării de conservare a speciilor și habitatelor prin măsuri de conservare prevăzute în planurile de management ale siturilor Natura 2000/planurile de acțiune pentru specii:

– Menținerea şi îmbunătățirea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanță comunitară, inclusiv reconstrucția ecologică a ecosistemelor de pe suprafața ariilor naturale protejate, inclusiv a siturilor Natura 2000;

– Monitorizarea şi evaluarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor de importanță comunitară;

– Reducerea efectelor presiunilor hidromorfologice la nivelul cursurilor de apă în vederea protecţiei biodiversităţii (pasaje de trecere a ihtiofaunei pentru lucrările de barare transversală a cursului de apă, restaurarea zonelor umede, restaurarea albiei şi a reliefului din lunca inundabilă a corpurilor de apă etc.);

– Crearea şi menţinerea coridoarelor ecologice, crearea şi menţinerea coridoarelor de migraţie a speciilor, conservarea conectivităţii şi funcţionalităţii ecologice, menţinerea şi/sau îmbunătăţirea conectivităţii pentru reţeaua de arii protejate, inclusiv a reţelei Natura 2000;

– Alte tipuri de măsuri similare, prevăzute în planurilor de management/planurilor de acțiune.

 1. Îmbunătățirea ecosistemelor degradate prin proiecte identificate în POIM, care vizează activități cu potențial de stocare a carbonului (ex. cursurile râurilor, zone umede, tronsoane degradate de râu, păduri, diversificarea habitatelor riverane), precum și asigurarea conectivității ecologice: – Menținerea și refacerea ecosistemelor lacustre și de ape curgătoare și a serviciilor furnizate.

Valoarea grantului: Variabilă

Contribuția beneficiarului: Variabilă

Termen depunere proiecte: 28 iunie 2024, ora 12:00

Minister/instituție: MIPE, prin AMPDD, lansează apelul de proiecte în sistemul informatic MySMIS2021/SMIS2021+.

 

10.Granturi pentru proiecte educaționale în mediul rural

 

Program de finanțare: Programul Nouă ne Pasă

Obiectivul programului: Sprijinirea inițiativelor, în educație, care urmăresc să îmbunătățească procesul educațional și care propun soluții măsurabile și replicabile pentru problemele cu care se confruntă școala și copiii din România

Beneficiari eligibili:

 • ONG-uri (asociații,inclusiv asociații de elevi/studenți/părinți, fundații și federații etc.)
 • instituțiile de învățământ preuniversitar (grădinițe, școli și licee/colegii),
 • instituțiile de învățământ superior (universităţi,academii de studii, institute, şcoli de studii superioare etc.) care au personalitate juridică proprie și minim 1 an vechime la momentul depunerii cererii de finanțare.

Condiții de eligibilitate beneficiari:

 • venituri anuale de maxim 1.000.000 lei
 • derulează activități în domeniul educației
 • independenți de partide politice și instituții de cult
 • direct răspunzători pentru elaborarea și managementul proiectului și nu acționează ca intermediari

Valoarea grantului: · Maximum 60.000 lei/proiect (în cazul în care proiectul depășește suma maximă admisă, organizația trebuie să demonstreze modalitatea prin care va obține finanțarea pentru a-l implementa)

Cheltuieli eligibile: cheltuieli de implementarea proiectului (excepție: cheltuieli administrative, salariile membrilor organizației, consultanță), (cu condiția să nu reprezinte costuri administrative ascunse, să fie justificate corespunzător în buget, să fie raportate la un preț mediu al pieței)

Termen: Depunere continuă

Minister/instituție: Fundația Nouă ne pasă

 

11.Programul digitalizarea în educație

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: PoCIDIF, Acțiunea 2.2, Prioritatea 2, Obiectiv specific RSO1.2

Obiectivul programului: Consolidarea cercetării științifice românești prin constituirea de parteneriate în zone de excelență științifică demonstrată ale unor organizații de cercetare, pentru a forma masa critică de cercetători și interdisciplinaritatea necesare adresării unor provocări din Agenda Strategică de Cercetare. Solicitant eligibil: Ministerul Educației

Categorii de parteneri eligibili – Unitățile de învățământ preuniversitar și instituțiile de învățământ superior

Activități eligibile:

·      activități premergătoare depunerii proiectului: realizare documentație depunere proiect; studiul de fezabilitate și proiectul tehnic.

·  activități în implementare:

-achiziționare hardware tic și a alte dispozitive aferente, justificate din punct de vedere al implementării proiectului;

-achiziționare / dezvoltare aplicații software/licențe necesare implementării proiectului:

-promovarea și publicitate a sursei de finanțare și a finanțatorului, conform cerințelor specifice ale programului ;

          –managementul proiectului: coordonarea și monitorizarea activităților proiectului și a resurselor asociate, derularea acțiunilor de managementul riscului și intervenții pentru optimizarea implementării, etică, derularea activităților specifice pentru achiziții, raportare periodică a progresului, decontarea cheltuielilor și gestionarea relației cu finanțatorul (întocmirea de adrese, notificări, memorii, acte adiționale etc, după caz);

-instruirea personalului care va utiliza produsele implementate/achiziționate și cel care va asigura mentenanță;

-achiziție servicii de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale), tehnică (din perspectiva corespondenţei rezultatului proiectului cu Cererea de finanţare şi obiectivele POCIDIF), inclusiv din punct de vedere al securităţii aplicaţiei şi testarea nivelelor de securitate ale sistemului informatic, protecția informației şi asigurarea respectării reglementărilor privitoare la datele cu caracter personal;

-asigurarea accesibilității pentru persoanele cu dizabilități.

Tipul apelului: Apel necompetitiv, cu depunere la termen.

Bugetul total: 168.780.765 euro

Termen limită: 22 decembrie 2025, ora 17.00

Minister/instituție unde se depun cererile de finanțare:MIPE

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS2021

 

12.Apel lansat: 2.2

– Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027 a lansat azi, 22 decembrie 2023, apelul de proiecte pentru Prioritatea 2 – O regiune cu localități prietenoase cu mediul și mai rezilientă la riscuriObiectivul Specific 2.4 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii riscurilor de dezastre şi a rezilienței, ținând seama de abordările ecosistemice, Acțiunea 2.2 – Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic.

Aceasta actiune este considerată strategică în cadrul Programului Regional Sud-Est 2021-2027, avand in vedere potenţialul seismic ridicat al teritoriului regiunii si numărul mare de clădiri cu risc seismic ridicat.

Pentru atingerea obiectivului specific sunt avute în vedere realizarea următoarelor tipuri de intervenții:

 1. evaluarea structurală a clădirii pentru a determina nivelul său de vulnerabilitate seismică;
 2. elaborarea documentatiei tehnice având în vedere atât consolidarea sesmică, cât și eficientizarea energetică, audit energetic ex-ante/post intervenție;
 3. consolidare structurală, conform expertizelor tehnice şi ţinând cont de viabilitatea economică a soluțiilor propuse.

În cadrul aceluiași proiect (pentru care activitatea principală vizează consolidarea clădirilor) se vor putea finanța și lucrări auxiliare care cuprind:

 1.  lucrări de creștere a eficienței energetice (componentă obligatorie) și
 2.  alte activități auxiliare care contribuie la realizarea obiectivelor proiectului și/sau care includ lucrări de intervenție aferente investiției de bază.

Zona geografică vizată de apelul de proiecte este zona urbana si non-urbană din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, cu exceptia arealul aferent ITI Delta Dunarii.

 

Alocarea totală a apelului de proiecte PRSE/2.2/1/2023 (FEDR + BS) este de 96.064.106 Euro, din care 81.654.490 euro FEDR și 14.409.616 Euro contribuție națională (alcătuită din cofinanțarea de la bugetul de stat și cofinanțarea beneficiarului), din care:

 • alocarea indicativă pentru fiecare din județele Brăila, Buzău, Constanța, Galați şi Vrancea este de 18.363.416,20 euro (FEDR+BS)din care 15.608.903,75 euro FEDR şi 2.754.512,45 euro contribuția națională (pentru județul Tulcea alocarea este inclusă în bugetul alocat ITI Delta Dunării);
 • alocarea indicativă pentru județul Tulcea (pentru localitățile care nu fac parte din arealul ITI Delta Dunării) alocarea este de 247.025 euro (FEDR+BS)din care 3.609.971,25 euro FEDR si 637.053,75 euro contribuția națională.

Solicitanți eligibili sunt:

 1. Autoritățile și instituțiile publice locale
  • Unitățile Administrativ Teritoriale (UAT comună, oraș, municipiu, județ), definite conform OUG nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • Instituțiile publice și serviciile publice organizate ca instituții publice de interes local sau județean (finanțate din bugetul local);
 2. Autoritățile publice centrale: ministerele, alte organe de specialitate care se organizează în subordinea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor, instituțiile publice din subordinea sau coordonarea Guvernului ori a ministerelor, autoritățile administrative autonome; instituția prefectului (OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare);
 3. Instituții de învățământ de stat (învățământul preșcolar, primar și secundar, profesional și tehnic și universitar);
 4. Consorţiile administrative înființate conform Legii 375/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 5. Asociațiile de Dezvoltare intercomunitară înființate conform prevederilor legale.
 6. Parteneriatele între entitățile de mai sus, în conformitate cu prevederile legale.

Ghidul Solicitantului prezintă condițiile de accesare a fondurilor, criteriile de evaluare și selecție și lista cheltuielilor eligibile și neeligibile si poate fi consultat la:

Ghid 2.2 Consolidarea clădirilor aflate în risc seismic, 22.12.2023

Apelul de proiecte este de tip competitiv cu depunere la termen.

 

Minister/instituție unde se depun cererile de finanțare:MIPE

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 22 februarie 2024, ora 10.00 – 21 august 2024, ora 16.00

 

13.Apel lansat: 5.1 – Dezvoltarea infrastructurii educaționale

 la nivelul învățământului preșcolar

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027 a lansat azi, 22 decembrie 2023, Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte pentru Prioritatea 5 – O regiune educatăObiectivul Specific 4.2. – Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online, Acțiunea 5.1 – Dezvoltarea infrastructurii educaționale la nivelul învățământului preșcolar.

Alocarea apelului de proiecte este de 8.588.200 euro (FEDR+ contribuție națională), din care 4.723.510 euro (FEDR) și  3.864.690 euro contribuție națională (alcătuită din cofinanțarea de la bugetul de stat și cofinanțarea beneficiarului).

Zona geografică vizată de apelul de proiecte este zona urbana si non-urbană din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, cu exceptia arealului aferent ITI Delta Dunării.

Solicitanții eligibili sunt:

 1. Unităţi administrativ-teritoriale (autorităţile administraţiei publice locale) definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a Codului administrativ (OUG nr.57/2019);
 2. Instituții ale administraţiei publice locale aferente entităţilor menţionate la punctul a), aflate sub coordonarea Consiliului Local şi care au primit în administrare infrastructura educaţională;
 3. Instituții de învățământ de stat (învățământul preșcolar);
 4. Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară, înfiinţate conform prevederilor legale.
 5. Parteneriatele între entitățile de mai sus.

Pentru atingerea Obiectivului specific sunt avute în vedere realizarea de:

–  activități de tip FEDR, respectiv:

 • construirea, extinderea, modernizarea și dotarea infrastructurii;
 • adaptarea infrastructurii educaționale pentru persoanele cu mobilitate redusă/dizabilități ;
 • activități de cooperare teritorială cu alte entități din Uniunea Europeană în legătură cu obiectivul principal al proiectului;
 • lucrări auxiliare care cuprind lucrări de consolidare a clădirilor aflate în risc seismic, acestea fiind eligibile într-un procent de maxim 15 % din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente cap.1, cap.2, cap.4 (punctele 4.1 – 4.6) și cap. 5 (punctul 5.1.1) din bugetul cererii de finanțare.

– activități de tip FSE, respectiv:

 • asigurarea serviciilor de mediere școlară/consiliere pentru comunitățile defavorizate;
 • asigurarea accesului copiilor cu CES la serviciile de consiliere și asistență psihopedagogică și de terapie a tulburărilor de limbaj;
 • consilierea/informarea și sprijinirea părinților copiilor defavorizați;
 • asigurarea / dezvoltarea și utilizarea de noi servicii şi materiale de învăţare;
 • promovarea de bune practici în aria facilitării accesului la învățământul preșcolar, valorificând rezultatele unor proiecte/programe inițiate sau dezvoltate în parteneriat, inclusiv la nivel transnațional.

Prin proiectele implementate, preșcolarii vor beneficia de săli moderne și dotate, de condiții sanitare și de securitate care asigură accesul la educație incluzivă și de calitate.

Ghidul Solicitantului prezintă condițiile de accesare a fondurilor, criteriile de evaluare și selecție și lista cheltuielilor eligibile și neeligibile si poate fi consultat la:

Ghid 5.1 învățământ preșcolar, 22.12.2023

Apelul de proiecte este de tip competitiv cu depunere la termen.

 

Minister/instituție unde se depun cererile de finanțare:MIPE

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 22 februarie 2024, ora 10.00 – 21 august 2024, ora 16.00

 

14.Apel lansat: 5.4 – Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar

 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Sud-Est 2021-2027 a lansat azi, 22 decembrie 2023, apelul de proiecte pentru Prioritatea 5 – O regiune educatăObiectiv Specific 4.2. – Îmbunătățirea accesului la servicii și favorabile incluziunii și de calitate în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online (FEDR), Acțiunea 5.4 Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar.

 

Alocarea apelului de proiecte este de 20.000.000 euro (FEDR+ contribuție națională), din care 11.000.000,00 euro (FEDR)  și 9.000.000  euro contribuție națională.

Solicitanți eligibili sunt:

 • Instituțiile de învățământ superior de învățământ superior de stat acreditate, cuprinse în Anexa nr. 2  la HG 433/2022 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor și al specializărilor/programelor de studii universitare și a structurii instituțiilor de învățământ superior pentru modificările și completările ulterioare, aflate pe teritoriul Regiunii SE.
 • Parteneriate între instituțiile de mai sus.

Obiectivul specific are în vedere realizarea următoarelor tipuri de intervenții:

 • construire/ extindere/ modernizare/ dotare infrastructurii, în special prin investiții în dotarea laboratoarelor de specialitate;
 • accesibilizarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități;
 • activități de cooperare teritorială  cu alte entități din Uniunea Europeană în legătură cu obiectivul principal al proiectului.
 • lucrări auxiliare care cuprind lucrări de consolidare a clădirilor aflate în risc seismic, acestea fiind eligibile într-un procent de maxim 15 % din valoarea eligibilă a cheltuielilor aferente cap.1, cap.2, cap.4 (punctele 4.1 – 4.6) și cap. 5 (punctul 5.1.1) din bugetul cererii de finanțare.

Prin proiectele implementate, studenții vor beneficia de săli de clasă, amfiteatre și laboratoare moderne și dotate la standarde internaționale.

Ghidul Solicitantului prezintă condițiile de accesare a fondurilor, criteriile de evaluare și selecție și lista cheltuielilor eligibile și neeligibile si poate fi consultat la:

Ghid 5.4 învățământ universitar, 22.12.2023

Apelul de proiecte este de tip competitiv cu depunere la termen.

Minister/instituție unde se depun cererile de finanțare:MIPE

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 22 februarie 2024, ora 10.00 – 21 august 2024, ora 16.00

 

15.Programul Rabla Clasic 2024

 

Finanțator: Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului: Îmbunătățirea calității mediului prin înoiriea parcului auto național Beneficiari eligibili: Persoane fizice, Persoane juridice, UAT-uri, Instituții publice.

Activități eligibile: Achiziţionarea autoturismelor noi cu tehnologii nepoluante care oferă o alternativă mai ecologică, economică și convenabilă pentru transport, în special în contextul în care se dorește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a dependenței de combustibili fosili

Valoarea grantului: • 300 milioane lei

Etapa I 19 martie – 19 aprilie 2024

 • 60.000.000 lei – Persoane juridice
 • 60.000.000 lei – UAT-uri și instituții publice

Etapa II 19 martie – 25 noiembrie 2024 • 180.000.000 lei – Persoane fizice

Prima de casare și ecobonusuri

Cuantumul primei de casare este de:

 • 7.000 lei pentru achiziționarea unei motociclete în schimbul casării unui autovehicul uzat;
 • 7.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou în schimbul casării unui autovehicul uzat;
 • 10.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou în schimbul casării a două autovehicule uzate.

La prima de casare se pot adăuga următoarele ecobonusuri:

 • 1.500 lei pentru autovehicul nou, excepție motociclete cu sistem de propulsie de maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP
 • 1.500 lei pentru autovehicul nou, excepție motociclete cu motorizare GPL/GNC
 • 3.000 lei pentru autovehicul nou, excepție motociclete cu sistem de propulsie hibrid
 • 1.500 lei pentru fiecare autovehicul uzat de cel puțin 15 ani și/sau cu norma de poluare Euro 3 sau inferioară
 • 1.500 lei, pentru autovehiculul nou motocicletă al cărui sistem de propulsie generează maximum 90 g CO_2 /km în sistem WMTC

 

7000 de lei primă de casare pentru motociclete noi cu sistem de propulsie maximum 120 g CO_2/km în sistem WMTC – se casează autovehicul uzat, se acordă o primă de casare de 7.000 lei și posibile ecobonusuri:

 • 1.500 lei pentru autovehiculul nou motocicletă cu generare maximum 90 g CO2/km în sistem WMTC
 • 1.500 lei pentru casare autovehicul uzat de cel puțin 15 ani și/sau norma de poluare Euro 3 sau inferioară

Instituțiile publice și UAT pot beneficia de prima de casare de 7.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, fără să predea autovehiculul uzat. Pentru două autovehicule uzate de prima de casare se ridică la 10.000 lei.

Condiții de acordare a primei de casare persoanei fizice:

 • are domiciliul sau reședința în România
 • are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local
 • s-a înscris la un producător validat în vederea achiziționării unui autovehicul nou, obținând nota de înscriere
 • a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat
 • a radiat din evidența circulației autovehiculul uzat
 • a prezentat producătorului validat informații privind distrugerea și radierea din evidența circulației a autovehiculului uzat
 • achiziționează autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere Condiții de acordare a primei de casare persoanei juridice:

categorii de persoane juridice române, de drept public ori de drept privat, cu sediul profesional în România

 • unitatea administrativ-teritorială, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului
 • unitatea sau instituția de învățământ, de stat ori privată
 • instituția publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înființat ca instituție publică, precum și instituția din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională
 • organizația neguvernamentală • unitatea aparținând unui cult religios recunoscut în România
 • operatorul economic, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea în regim economic
 • societatea profesională de avocați cu răspundere limitată
 • unitățile medico-sanitare
 • entități fără personalitate juridică: persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală și întreprinderea familială
 • organizațiile profesionale
 • alte persoane juridice, de drept public ori de drept privat – persoana juridică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
 • a obţinut din partea AFM aprobarea dosarului de acceptare
 • producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul nou, obţinând nota de înscriere şi contractul de finanţare
 • a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat
 • a radiat din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat
 • a prezentat producătorului validat informaţii privind distrugerea şi radierea din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat
 • achiziţionează autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere Criterii de eligibilitate pentru producător
 • este operator economic cu personalitate juridică română și desfășoară activități economice pe teritoriul României;
 • are ca obiect de activitate comerțul cu autoturisme și autovehicule ușoare (sub 3,5 tone) şi/sau comercializarea motocicletelor
 • nu se află în stare de insolvență sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operațională, administrare specială, nu are suspendate ori restricționate activitățile economice, nu se află într-o altă situație similară legal reglementată; nu face obiectul unei proceduri legale în justiție pentru situațiile mai sus menționate și nici pentru orice altă situație similară

Termen limită: 25 noiembrie 2024

Minister/instituție unde se depun cererile de finanțare:AFM

Cererile de finanțare se depun online la adresa: https://inscrierionline.afm.ro/

 

16.Programul Rabla Plus 2024

 

Finanțator: Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului: Îmbunătăţirea calităţii mediului prin achiziţionarea de autovehicule noi pur electrice sau autovehicule noi electrice hibride.

Beneficiari eligibili: Persoane fizice, Persoane juridice, UAT-uri, Instituții publice.

Activități eligibile: Ecotichet la achiziționarea unui autovehicul nou pentru cel puțin un autovehicul uzat. Se pot preda maximum două autovehicule uzate.

Valoarea grantului: • 1 miliard lei

Etapa I: 19 martie – 19 aprilie 2024 • 140.000.000 lei – Persoane juridice • 140.000.000 lei – UAT-uri și instituții publice

Etapa I: 19 martie – 18 august 2024 • 420.000.000 lei – Persoane fizice

Etapa a II-a: 19 august – 19 septembrie 2024 • 60.000.000 lei – Persoane juridice • 60.000.000 lei – UAT-uri și instituții publice

Etapa a II-a: 19 august – 25 noiembrie 2024 • 180.000.000 lei – Persoane fizice

Cuantumul ecotichetului, indiferent de numărul de autovehicule uzate predate spre casare:

 • 25.500 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen, exceptând motocicleta
 • 13.000 lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO_2/km în sistem WLTP
 • 13.000 lei pentru achiziționarea unei motociclete electrice

Ecotichetul se acordă pentru achiziționarea unui autovehicul electric a cărui valoare nu d epășește suma de 70.000 euro, cu TVA inclus.

Instituțiile publice și unitățile administrativ-teritoriale beneficiază de ecotichet în cuantum de 120.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, fără a fi obligate să predea spre casare un autovehicul uzat.

Condiţii de acordare a ecotichetului persoanei fizice:

 • are domiciliul sau reședința în România
 • are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat și bugetul local
 • s-a înscris la un producător validat în vederea achiziționării unui autovehicul nou, obținând nota de înscriere
 • a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat
 • a radiat din evidența circulației autovehiculul uzat
 • a prezentat producătorului validat informații privind distrugerea și radierea din evidența circulației a autovehiculului uzat
 • achiziționează autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere Condiţii de acordare a ecotichetului persoanei juridice, de drept public sau privat cu sediul in România:
 • unitatea administrativ-teritorială, inclusiv subdiviziunea administrativ-teritorială a municipiului
 • unitatea sau instituția de învățământ, de stat ori privată
 • instituția publică, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare înființat ca instituție publică, precum și instituția din sistemul de apărare, ordine publică ți siguranță națională
 • organizația neguvernamentală
 • unitatea aparținând unui cult religios recunoscut în România
 • operatorul economic, inclusiv institutul de cercetare-dezvoltare care își desfășoară activitatea în regim economic
 • societatea profesională de avocați cu răspundere limitată
 • unitățile medico-sanitare
 • entități fără personalitate juridică: persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală și întreprinderea familială
 • organizațiile profesionale liberale
 • alte persoane juridice, de drept public ori de drept privat

 

Beneficiază de ecotichet persoana juridică care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

 • a obținut din partea AFM aprobarea dosarului de acceptare
 • s-a înscris la un producător validat în vederea achiziționării unui autovehicul nou, obținând nota de înscriere și contractul de finanțare
 • a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat
 • a radiat din evidența circulației autovehiculul uzat
 • a prezentat producătorului validat informații privind distrugerea și radierea din evidența circulației a autovehiculului uzat
 • achiziționează autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere Criterii de eligibilitate producător:
 • este operator economic cu personalitate juridică română şi desfăşoară activităţi economice pe teritoriul României
 • are ca obiect de activitate comerţul cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone) şi/sau comercializarea motocicletelor
 • nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de reorganizare judiciară, dizolvare, lichidare, închidere operaţională, administrare specială, nu are suspendate ori restricţionate activităţile economice, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată, nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară.

Termen limită: 25 noiembrie 2024

Minister/instituție unde se depun cererile de finanțare: AFM

Cererile de finanțare se depun online la adresa: https://inscrierionline.afm.ro/

 

17.Programul creștere inteligentă, digitalizare

și instrumente financiare 2021-2027 – 2.2.1, Măsura 2

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Prioritatea 2, Acțiunea 2.2.1, Măsura 2

Obiectivul programului: Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice

Beneficiari eligibili: Autoritatea pentru Digitalizarea României

Parteneri eligibili: Autorități publice și instituții publice

Activități eligibile:

 1. Activități premergătoare depunerii proiectului – Realizare documentație depunere proiect.
 2. Activități în implementare

-achiziționare echipamente TIC și a altor dispozitive aferente, justificate din punct de vedere al implementării proiectului

-achiziționare și/sau dezvoltare programe informatice/soluții/aplicații software/licențelor necesare implementării proiectului.

-dezvoltarea, implementarea soluții software specifice proiectului și integrarea aplicațiilor folosite trebuie să respecte obligatoriu etapele clare de dezvoltare: analiza cerințelor, proiectare, implementare și testare, precum și pe cele de punere în funcțiune ( daca e cazul);

-achiziționare servicii de instalare, configurare, testare, integrare și punere în funcțiune atât pentru produsele hardware cât și pentru cele software ;

-informare și publicitate activități specifice de promovare și publicitate a sursei de finanțare și a finanțatorului, conform cerințelor specifice ale programului;

-management de proiect, coordonarea și monitorizarea activităților proiectului și a resurselor asociate, derularea acțiunilor de managementul riscului și intervenții pentru optimizarea implementării, etică, derularea activităților specifice pentru achiziții, raportare periodică a progresului, decontarea cheltuielilor și gestionarea relației cu finanțatorul, participarea la evenimente și instruiri ale Comisiei Europene instruirii personalului care va utiliza produsele/serviciile implementate/achiziționate și cel care va asigura mentenanță;

-achiziții servicii de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naționale). -auditarea tehnică, inclusiv din punct de vedere al securității aplicației și testarea nivelelor de securitate ale sistemului informatic, protecția informației și asigurarea respectării reglementărilor privitoare la datele cu caracter personal;

-activități de accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități.

Forma de sprijin: Grant

Bugetul total alocat: 33.355.882 euro (FEDR+BS) din care 25.000.000 euro FEDR, respectiv 164.471.182,97 lei (FEDR+BS)

Rata de cofinanțare: FEDR : 85% BUGET DE STAT: 15%

Termen limită: 30.09.2024 ora 23:59

Minister/instituție unde se depun cererile de finanțare: MIPE

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS2021

 

18.Programul creștere inteligentă, digitalizare

și instrumente financiare 2021-2027 – 2.2.1, Măsura 3

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Prioritatea 2, Acțiunea 2.2.1, Măsura 3

Obiectivul programului: Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al auto rităților publice

Activitatea de bază: constă în dezvoltările suplimentare necesare platformei naționale de date publice (data.gov.ro) pentru implementarea cerințelor Directivei PSI prin adăugarea de noi funcționalități etc.

Beneficiari eligibili: Autorități/Instituții publice centrale

Parteneri eligibili: Autorități publice /Instituții publice

Activități eligibile:

 1. Activități premergătoare depunerii proiectului realizare documentație depunere proiect.
 2. Activități în implementare

-achiziționare echipamente TIC și a alte dispozitive aferente, justificate din punct de vedere al implementării proiectului;

-achiziționare și/sau dezvoltare programe informatice/soluțiilor/aplicații software/licențelor necesare implementării proiectului, inclusiv configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente;

-achiziționare servicii de instalare, configurare, testare, integrare punere în funcțiune;

-informare și publicitate : derularea activităților specifice de promovare și publicitate a sursei de finanțare și a finanțatorului, conform cerințelor specifice ale programului,

-management de proiect, coordonarea și monitorizarea activităților proiectului și a resurselor asociate, managementul riscului și intervenții pentru optimizarea implementării, etică, derularea activităților pentru achiziții, raportare periodică a progresului, decontarea cheltuielilor și gestionarea relației cu finanțatorul, participarea la evenimente și instruiri ale CE;

-instruirea personalului care va utiliza produsele/serviciile implementate/achiziționate și cel care va asigura mentenanța;

-achiziție servicii de auditare intermediară/finală, financiară și tehnică, inclusiv referitoare la securitatea aplicaţiei şi testarea nivelelor de securitate ale sistemului informatic, protecția informației şi asigurarea respectării reglementărilor privitoare la datele cu caracter personal;

-accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități.

Forma de sprijin: Grant

Bugetul alocat apelului de proiecte : 26.684.706 euro (FEDR+BS) din care 20.000.000 euro FEDR, respectiv 131,576,948.34 lei (FEDR+BS)

Rata de cofinanțare: FEDR: 85% BUGET DE STAT: 15%

Termen limită: 31.12.2024

Minister/instituție unde se depun cererile de finanțare: MIPE

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS2021

 

19.Programul creștere inteligentă, digitalizare

și instrumente financiare 2021 – 2027 – 2.3.1

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: F.E.D.R., Prioritatea 2, Acțiunea 2.3.1

Obiectivul programului: Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al auto rităților publice

Activitatea de bază: constă în furnizarea de servicii de analiză și procese de afaceri pentru dezvoltarea de aplicații digitale aferente serviciilor publice noi/ îmbunătățite semnificativ în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor

Beneficiari eligibili: Autoritatea pentru Digitalizarea României

Parteneri eligibili: Autorități/Instituții publice – instituții, entități cu care ADR va încheia acorduri de parteneriat Activități eligibile:

 1. Activități premergătoare depunerii proiectului
 2. Identificare componente ale sistemelor instituțiilor publice care pot fi optimizate sau cele pentru care pot fi dezvoltate noi produse utilizând baza de date a Catalogului Național al Serviciilor Publice sau prin propunerile prezentate în cadrul Comitetului de guvernanță și reducere a birocrației, ADR va identifica componentele sistemelor instituțiilor publice care pot fi optimizate sau cele pentru care pot fi dezvoltate noi produse care încorporează tehnologii emergente și avansate;
 3. Realizare documentație depunere proiect. Studiul de fezabilitate și Proiectul tehnic vor avea încluse și componenta tehnică pentru nevoile identificate la activitatea 1.

B.Activități în implementare

 1. Selecție IMM-uri/organizații de cercetare cu expertiză tehnologică avansată. ADR va pregăti și lansa procedură/i de achiziție adresate sectorului privat/organizațiilor de cercetare pentru a dezvolta/îmbunătăți soluții/produse pentru instituțiile publice, conform celor identificate la activitatea 1 și documentate la activitatea 2;
 2. Activități aferente achiziționării de echipamente TIC şi a altor dispozitive aferente, justificate din punct de vedere al implementării proiectului. ADR va efectua o achiziție publică pentru echipamentele necesare (de ex . infrastructura HPC) care sunt utile pentru dezvoltarea de noi servicii publice, inclusiv în prima etapă. Această infrastructură specială va fi amplasată într-o locație adecvată, care va deveni un reper de testare pentru noul serviciu public, care va fi de schis oricărei instituții publice interesate să profite de noile tehnologii și de know-how-ul ADR, inclusiv pentru câștigătorii licitației (IMM-uri/organizații de cercetare cu expertiză tehnologică avansată) care vor utiliza infrastructura pentru a dezvolta/îmbunătăți soluțiile/produsele pentru instituțiile publice;
 3. Activități aferente achiziționării și/sau dezvoltării programelor informatice/soluțiilor / aplicațiilor software/licențelor necesare implementării proiectului, inclusiv configurarea şi implementarea bazelor de date, migrarea şi integrarea diverselor structuri de date existente;
 4. Activități aferente achiziționării serviciilor de instalare, configurare,testare, integrare (și cu infrastructuri, rețele și sisteme existente, după caz)și punere în funcțiune;
 5. Realizare și punere la maturitate a soluțiilor/produselor implementate. ADR va asigura stabilirea și punerea la maturitate a soluțiilor/produselor implementate în sensul ușurinței de replicare la alte instituții publice și va explora implementarea soluțiilor replicate pentru alte instituții;
 6. Activități de informare și publicitate : derularea activităților specifice de promovare și publicitate a sursei de finanțare și a finanțatorului, conform cerințelor specifice ale programului; 9. Activități de management de proiect coordonarea și monitorizarea activităților proiectului și a resurselor asociate, derularea acțiunilor de managementul riscului și intervenții pentru optimizarea implementării, etică, derulare a activităților specifice pentru achiziții, raportare periodică a progresului, decontarea cheltuielilor și gestionarea relației cu finanțatorul (întocmirea de adrese, notificări, memorii, acte adiționale etc., după caz), participarea la evenimente și instruiri ale Comisiei Europene;
 7. Instruirea personalului care va utiliza produsele implementate/achiziţionate şi cel care va asigura mentenanţa;
 8. Achiziție servicii de auditare intermediară/finală, financiară (conform reglementărilor naţionale) și tehnică (din perspectiva corespondenţei rezultatului proiectului cu Cererea de finanţare şi obiectivele PoCIDIF), inclusiv din punct de vedere al securităţii aplicaţiei şi testarea nivelelor de securitate ale sistemului informatic, protecția informației şi asigurarea respectării reglementărilor privitoare la datele cu caracter personal;
 9. Accesibilizare pentru persoanele cu dizabilități.

Forma de sprijin: Grant

Bugetul alocat apelului de proiecte : 60.000.000 euro (FEDR +BS) din care 45.000.000 euro FEDR, respectiv 221.886.000 lei (FEDR+BS)

Rata de cofinanțare: FEDR: 85% BUGET DE STAT: 15%

Termen limită: 30.09.2024, ora 23:59

Minister/instituție unde se depun cererile de finanțare: MIPE

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS2021

 

20.Programul național de construcții de interes public sau social

 

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Construire/ reabilitare/ modernizare/ dotare/ extindere obiectiv, finalizare obiectiv demarat anterior de beneficiar.

Solicitanți eligibili: autorități publice locale și centrale, alte instituții publice și instituții de interes public și P.J. recunoscute ca fiind de utilitate publică în condițiile legii, alte entități ce funcționează în baza unor legi speciale, inclusiv P.F. și P.J. în cazul Subprogramului ”Lucrări în primă urgență”

Activități eligibile: Construire/reabilitare/modernizare/dotare/extindere obiectiv, finalizare obiectiv demarat anterior de beneficiar

1.Subprogramul ”Săli de sport”

2.Subprogramul ”Bazine de înot”

3.Subprogramul ”Complexuri sportive”

4.Subprogramul ”Așezăminte culturale”

5.Subprogramul ”Unități și instituții de învățământ de stat”

6.Subprogramul ”Patinoare artificiale”

7.Subprogramul ”Unități sanitare”

8.Subprogramul ”Săli de cinema”

9.Subprogramul ”Lucrări în primă urgență”

10.Subprogramul ”Reabilitare blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate”

11.Subprogramul ”Drumuri de interes local și drumuri de interes județean”

12.Subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu apă”

 1. Subprogramul ”Alte obiective de interes public sau social în domeniul construcțiilor”

Valoarea grantului: – ;

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: 30.12.2027

Minister/instituție unde se depun cererile de finanțare: CNI

Programul National de Constructii de Interes Public sau Social (PNCIPS) este programul de investitii cu cea mai usoara accesare la nivel national. Pentru luarea in evidenta a unui obiectiv de investitii, beneficiarii pot intocmi singuri intregul dosar, cu personalul propriu, fara sa fie implicate costuri suplimentare. Practic, pentru accesarea PNCIPS este necesara doar completarea modelului tipizat de solicitare de pe site-ul CNI (www.cni.ro) sectiunea Proiecte / Documente Utile si anexarea la aceasta a unui extras de carte funciara actualizat

 

21.Programul Transport (PT) 2021 – 2027

A. Prioritatea 1 – Îmbunătățirea conectivității primare rutiere (P1)

A.1 Proiecte de investiții situate pe rețeaua TEN-T Centrală, precum și pe anumite secțiuni ale rețelei TENT Globale (P1)

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Obiectivul programului: Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere (Fondul European de Dezvoltare Regională)

Beneficiari eligibili:

Ø  Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere(CNAIR), Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR),

Ø  Autoritățile publice locale (UAT)/asociații ale acestora (ADI) doar în parteneriat cu CNAIR/CNIR.

Activități eligibile:

• construirea de autostrăzi și drumuri de mare viteză/drumuri expres, drumuri naționale, precum și drumurile transregio aferente rețelei primare, situate pe rețeaua centrală TEN-T, prioritizate în cadrul PT;

•  proiecte fazate din perioada precedentă de finanțare europeană (POIM 2014-2020);

• sprijin pentru pregătirea proiectelor de investiții prioritizate în PT și nominalizate în Anexa nr.14 a Ghidului solicitantului.

Apel 1 : Alocarea FEDR: 333.450.000 euro

Bugetul limită de contractare (FEDR+BS): 2.500.875.000 euro

Rata de cofinanțare: 40%

Apel 2 : Alocarea FC: 1.600.000 euro

Bugetul limită de contractare (FC+BS): 12.000.000 euro

Rata de cofinanțare: 40%

A.2 Proiecte de asistență tehnică pentru întărirea capacității administrative a CNAIR/CNIR (P1)

Activități eligibile:

• asistență tehnică acordată CNAIR/CNIR pentru întărirea capacității administrative în vederea creșterii capacității de implementare a proiectelor, cu condiția ca această asistență să fie anterior aprobată în cadrul unui Plan de Acțiune agreat între CNAIR/CNIR și Autoritatea de Management PT 2021-2027

Alocarea FC: 1.600.000 euro

Bugetul limită de contractare (FC+BS): 12.000.000 euro

Rata de cofinanțare: 40%

B. Prioritatea 2

B.1 Îmbunătățirea conectivității secundare rutiere (P2)

Alocarea FEDR: 750 milioane de euro

Bugetul limită de contractare: 2.250.000.000 euro

Rata de cofinanțare: 40%

Acțiuni eligibile:

• proiecte noi de construire, modernizare, reabilitare infrastructură rutieră situate pe rețeaua secundară a României, de natura drumurilor de mare viteză, drumuri naționale, variante ocolitoare la nivel de drum național;

• proiecte fazate din perioada precedentă de finanțare europeană (POIM 2014-2020) aferente Axei prioritare 2 POIM, OS 2.1 și OS 2.2;

• proiecte de sprijin pentru pregătirea documentațiilor economice aferente proiectelor prevăzute în Anexa nr.14 la Ghidul Solicitantului.

 

B.2 Creșterea siguranței rutiere (P2)

Alocarea FEDR: 250 milioane de euro

 

C. Prioritatea 3

 

C.1 Proiecte de investiții pentru creșterea siguranței rutiere, adresate secțiunilor de infrastructură rutieră situate pe rețeaua TEN-T (P3)

Alocarea FEDR: 71.060.000 euro

Bugetul limită de contractare (FEDR+BS): 532.950.000 euro

Rata de cofinanțare: 40%

Minister/instituție unde se depun cererile de finanțare: MIPE

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS2021

 

 

22.Sprijin pentru investiții în noi suprafeţe ocupate de păduri

 – Păduri și protecția biodiversității

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: PNRR, Componenta C2, INVESTIȚIA I1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, SUBINVESTIȚIA I1.A.

Obiectivul programului: Crearea de noi suprafețe împădurite

Beneficiari eligibili:  Orice deținător public sau privat de teren pretabil pentru împădurire, indiferent de mărime, precum și formele asociative ale acestora

 • Deținători publici de teren pretabil pentru împădurire:
  • Unitățile Administrativ-Teritoriale (comune, orașe, municipii, consilii județene) pentru domeniul public deținut de către acestea
  • alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora
 • Deținători privați de teren pretabil pentru împădurire:
 • persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, societățile comerciale, asociațiile și fundațiile
 • Unitățile Administrativ-Teritoriale (pentru domeniul privat deținut)
 • alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora

Activități eligibile:

 • înființarea de plantații de arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de producție
 • înființarea de plantații de arbori cu creștere rapidă pentru producerea de energie
 • înființarea de plantații de pomi de Crăciun

Valoarea grantului: Variabilă

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: 30 iunie 2026

Minister/instituție unde se depun cererile de finanțare: MMAP

Proiectele pot fi depuse în sistemul informatic https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home

 

23.Sprijin pentru refacerea potențialului forestier

afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale – Păduri și protecția biodiversității

 

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C2, Investiția I1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, Subinvestiția I1.B.

Obiectivul programului: Refacerea potențialului forestier prin împădurirea suprafețelor din fondul forestier național afectate de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale

Beneficiari eligibili: Orice deținător public sau privat al unui teren aflat în fondul forestier național afectat de acțiunea unor incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale, pe o suprafață de minim 0,5 ha de împădurit, indiferent de mărime, precum și formele asociative ale acestora

 • deținători publici de teren de împădurit: Regia Națională a Pădurilor – Romsilva,  Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”, Regia Autonomă ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”,
 • Unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, pentru domeniul public deținut)
 • Alte persoane juridice de drept public, precum și formele asociative ale acestora
 • deținători privați de teren de împădurit: persoane fizice, persoanele fizice autorizate,  întreprinderile individuale,  întreprinderile familiale,  societățile comerciale,  asociațiile și fundațiile, unitățile administrativ-teritoriale (comune, orașe, municipii, pentru domeniul privat deținut de către acestea)  alte persoane juridice de drept privat, precum și formele asociative ale acestora

Activități eligibile: Servicii, materiale și lucrări necesare instalării și conducerii plantației până la atingerea stării de masiv: pregătire teren pentru plantare, împădurirea propriu-zisă, întreținerea plantațiilor, serviciile de asistență tehnică prestate de personalul silvic pentru plantația respectivă, care sunt cuprinse în devizul de execuție, costuri pentru refacere în cazul manifestării unor evenimente produse de incendii forestiere, fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale, constatate conform prevederilor legale de către autoritățile publice

Valoarea grantului: Variabilă

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: 28 februarie 2026

Minister/instituție unde se depun cererile de finanțare: MMAP

Proiectele pot fi depuse în sistemul informatic https://proiecte.pnrr.gov.ro/#/home

  

   Sursa:      

https://oportunitati-ue.gov.ro/

https://www.regiosudest.ro     

https://www.adrcentru.ro