OPORTUNITĂȚI DE FINANȚARE ACTIVE – Societăți comerciale – MARTIE 2023

 1. Apel destinat revistelor și publicațiilor culturale – 2023 – nou!
 2. EIC accelerator 2023 – nou!
 3. Departamentul pentru românii de pretutindeni – nou!
 4. Programul „Comunitățile Pădurii De Mâine”, ediția 2023 – nou!
 5. Mind4machines – nou!
 6. Schema de minimis pentru incoming
 7. Programul Europa Creativă
 8. Programul RO – CULTURA
 9. Programul de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru 2023
 10. Programul Erasmus+ 2023
 11. Schemă de minimis pentru sectorul independent (SC, ONG, PFA, ÎI)
 12. Ordonanță de urgență prin care se instituie o schemă ce are ca obiectiv acordarea unui grant financiar operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor si grăsimilor, a produselor lactate, a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
 13. Programul IMM PROD
 14. Programul RURAL INVEST
 15. Programul GARANT CONSTRUCT
 16. Programul INNOVATION
 17. Programul IMM INVEST Romania
 18. Subprogramul AGRO IMM INVEST
 19. Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice
 20. Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă
 21. Programul naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023
 22. Eficiență energetică la nivelul IMM-urilor și întreprinderilor mari – Ordinul 279
 23. Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor – Ordinul 280
 24. Programul național pentru stimularea creării, dezvoltării și promovării brandurilor sectoriale – nou! – apel nelansat
 25. Agro-mediu şi climă – nou! – apel nelansat
 26. Agricultura ecologică – nou! – apel nelansat
 27. Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice – nou! – apel nelansat
 28. Sprijin pregătitor – nou! – apel nelansat
 29. Schema de ajutor de stat și ghidul solicitantului privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum în cadrul Programului – cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare – Apel nelansat
 30. Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei – Apel nelansat
 31. Hotărâre privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal – Apel nelansat
 32. Programul naţional multianual de microindustrializare – Apel nelansat
 33. Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă – Apel nelansat
 34. Proiect de Schemă de minimis pentru artiști (persoane fizice, prin OGC-uri) – Apel nelansat
 35. Proiect de Schemă de ajutor de stat pentru organizatori, librării, edituri și cinematografe – Apel nelansat
 36. Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională – Apel nelansat

1. Apel destinat revistelor și publicațiilor

culturale 2023 – NOU

Finanțator: Ministerul Culturii

Obiectivul programului: Obiectivul prezentei scheme de ajutor de minimis este susţinerea editării revistelor şi publicaţiilor culturale, altele decât cele propuse de  uniunile de creatori din România, membre ale Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori, în conformitate cu prevederile Legii nr. 136/2015 pentru finanţarea revistelor de cultură reprezentative din România, cu modificările şi completările ulterioare.

Beneficiari eligibili: Operatori culturali

Activități eligibile:

 • cheltuieli directe ce cuprind drepturi de autor, costuri materiale şi servicii, tipărire şi difuzare;
 • cheltuieli de regie ce cuprind cheltuieli de personal şi cheltuieli administrative (acestea se acoperă cumulat în limita unui procent de maximum 70% din totalul finanţării nerambursabile acordate);
 • premii decernate de reviste/publicaţii culturale.

Cheltuielile de personal şi cheltuielile administrative cumulate se decontează în limita unui procent de maximum 70% din totalul finanţării nerambursabile acordate, cu respectarea prevederilor prezentei schemei de ajutor de minimis.

Decontarea cheltuielilor realizate se face de către autoritatea finanțatoare pe baza documentelor justificative şi a unui raport financiar (prevăzut în Anexa nr. 5), întocmit de către beneficiarul de ajutor de minimis.

Valoarea grantului: Suma totală disponibilă pentru finanţarea nerambursabilă a revistelor şi publicaţiilor culturale, altele decât cele propuse de Uniunile de Creatori din România, membre ale Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori, pentru anul 2023, este de 1.125.000 lei  conform art. 1 alin. (2) din Legea nr. 136/2015.

Valoarea sprijinului financiar nerambursabil acordat se va încadra în următoarele limite:

 1. a) suma minimă este de 10.000 lei pentru fiecare proiect editorial;
 2. b) suma maximă este de 100.000 lei pentru fiecare proiect editorial.

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: 4 aprilie 2023 (ora 17.00).

 

 1. EIC Accelerator 2023 – NOU

Finanțator: Comisia Europeană, prin programul Orizont Europa

Obiectivul programului: EIC primește candidaturi de la inovatori din toate statele membre ale UE și din țările asociate la programul Orizont Europa. Sunt binevenite, în special, candidaturile din partea startup-urilor și a IMM-urilor cu femei CEO. Companiile selectate beneficiază de coaching, mentorat, acces la investitori și corporații, precum și de multe alte oportunități în cadrul comunității EIC.

Criterii de eligibilitate: Solicitanții pot aplica ca una dintre următoarele entități eligibile:

 • singură companie clasificată ca IMM și stabilită într-un stat membru sau într-o țară asociată;
 • companie unică clasificată ca întreprindere mică cu capitalizare medie (< 499 de angajați), înființată într-un stat membru sau într-o țară asociată, (doar în scopuri de extindere rapidă);
 • una sau mai multe persoane fizice (inclusiv antreprenori individuali) sau persoane juridice, care sunt:
 • dintr-un stat membru sau dintr-o țară asociată care intenționează să înființeze un IMM sau o întreprindere mică cu capitalizare medie, într-un stat membru sau într-o țară asociată până la momentul semnării contractului EIC Accelerator sau în cazul în care se acordă doar capitalul propriu, cel mai târziu, când se convine asupra componentei sale de investiții;
 • intenționează să investească într-un IMM sau într-o întreprindere mică cu capitalizare medie într-un stat membru sau într-o țară asociată și care poate depune o cerere în numele acelei întrepreinderi, cu condiția să existe un acord prealabil cu compania. Contractul va fi semnat numai cu firma beneficiară;
 • dintr-o țară terță neasociată care să înființeze un IMM (inclusiv start-up-uri) sau să mute un IMM existent într-un stat membru sau într-o țară asociată. Compania trebuie să dovedească stabilirea efectivă într-un stat membru sau într-o țară asociată în momentul depunerii propunerii complete. 

Beneficiari eligibili:

 • start-up-uri și IMM-uri (inclusiv spin-outs);
 • persoane fizice (care intenționează să lanseze un start-up/IMM);
 • întreprinderi mici cu capitalizare medie (mai puțin de 499 de angajați).

Sunt binevenite, în special, cererile din partea start-up-urilor și IMM-urilor ce au femei drept director general.

Valoarea grantului: Bugetul total indicativ pentru această cerere de propuneri este de 1135,7 milioane euro, din care 409,3 milioane euro vor fi finanțați prin intermediul Next Generation EU, deoarece aceast apel contribuie la obiectivele de reconstruire a unei Europe mai ecologice, mai digitale și mai rezistente.

 • 611,7 milioane euro pentru Accelerator Open;
 • 523,5 milioane euro pentru Accelerator Challenges.

Contribuția beneficiarului:

 • componentă de grant pentru dezvoltarea tehnologiei – până la 2,5 milioane euro;
 • componentă de investiții pentru extindere și alte activități – de la 0,5 milioane de euro până la 15 milioane euro.

Termen limită: 7 iunie 2023; 4 octombrie 2023.

 

3. Departamentul pentru Românii de Pretutindeni – NOU

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Sprijină activitatea românilor de pretutindeni şi acordă finanţări nerambursabile şi alte mijloace de sprijin financiar, în limita bugetului alocat, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, eficacităţii utilizării fondurilor publice, transparenţei şi a tratamentului egal.

 • Educație – păstrarea și afirmarea identității lingvistice a românilor de pretutindeni și formarea noii generaţii, care să reprezinte România și interesele românești în străinătate;
 • Cultură – păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității etnice, culturale, religioase și lingvistice a românilor din vecinătate şi din diaspora, precum şi întărirea legăturilor dintre România şi comunităţile româneşti din afara graniţelor ţării;
 • Societatea civilă – sprijinirea, consolidarea şi extinderea mediului asociativ în comunităţile locuite de români şi solidaritatea pe care societatea civilă o generează în rândul comunităţilor de români;
 • Mass-media – păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a românilor, promovarea României şi a valorilor comunităţilor româneşti, prin sprijinirea mass-mediei de expresie românească din comunităţile româneşti de peste hotare;
 • Spiritualitate şi tradiţie – păstrarea identităţii spirituale şi respectarea libertăţii religioase a românilor de pretutindeni.

Beneficiari eligibili:

 • Asociaţii, fundaţii, unităţi de cult, organizaţii neguvernamentale ale românilor de pretutindeni;
 • Persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice de drept public sau privat din România sau din străinătate

Activități eligibile:

 • editarea, publicarea, distribuirea şi difuzarea publicaţiilor destinate românilor de pretutindeni;
 • realizarea de programe şi servicii media audiovizuale, precum şi difuzarea, furnizarea şi/sau retransmisia acestora prin intermediul reţelelor de comunicaţii electronice, inclusiv internet, destinate românilor de pretutindeni, în colaborare cu instituţii sau organizaţii specializate, inclusiv Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune;
 • sprijinirea redacţiilor de radio şi televiziune în limba română care realizează programe şi emisiuni destinate românilor de pretutindeni;
 • înfiinţarea unor radiodifuzori şi/sau dotarea şi modernizarea radiodifuzorilor în scopul furnizării unor servicii de programe de televiziune/radiodifuziune şi a unor servicii media audiovizuale destinate românilor de pretutindeni;
 • dotarea şi întreţinerea editurilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;
 • achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea unităţilor de învăţământ şi a cluburilor culturale, sportive şi de creaţie ale românilor de pretutindeni;
 • achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea bisericilor şi altor unităţi de cult ale românilor de pretutindeni şi a centrelor sociale, educaţionale şi spirituale;
 • achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea sediilor centrelor culturale ale românilor de pretutindeni, inclusiv casele limbii şi culturii române;
 • achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea bibliotecilor românilor de pretutindeni;
 • achiziţia, construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea sediilor organizaţiilor românilor de pretutindeni;
 • proiecte educaţionale pentru românii de pretutindeni;
 • organizarea manifestărilor culturale, în ţară şi în străinătate, destinate românilor de pretutindeni;
 • organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, congrese, reuniuni şi altele asemenea, în ţară şi în străinătate;
 • organizarea şi participarea, în ţară şi în străinătate, la cursuri, schimburi de experienţă, vizite de documentare, programe de pregătire profesională, perfecţionare, specializare, acordarea de burse, vizite de studiu;
 • înfiinţarea, recuperarea, restaurarea şi întreţinerea de: muzee, case memoriale, monumente istorice, monumente de artă, monumente funerare, plăci comemorative, cimitire şi altele asemenea, protejarea şi revitalizarea tradiţiilor şi obiceiurilor româneşti;
 • efectuarea de studii şi cercetări de sociologie, istorie, arheologie, etnografie şi folclor, dialectologie şi altele asemenea, precum şi publicarea acestora;
 • colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii, din ţară şi din străinătate, pentru realizarea de proiecte în beneficiul românilor de pretutindeni;
 • înfiinţarea şi dotarea centrelor educaţionale interdisciplinare, a centrelor de informare şi a programelor, proiectelor sau acţiunilor derulate de centre comunitare ale românilor de pretutindeni;
 • finanţarea furnizării serviciilor de acces la internet şi de realizare a paginilor de internet ale asociaţiilor, fundaţiilor, unităţilor de cult, organizaţiilor, instituţiilor, persoanelor fizice autorizate sau juridice din străinătate şi din România, legal constituite, în condiţiile în care dezvoltă programe, proiecte sau acţiuni în sprijinul românilor de pretutindeni;
 • transmiterea fluxurilor de ştiri, difuzate de agenţiile de presă româneşti, către organizaţiile comunităţilor româneşti de pretutindeni;
 • asistenţă pentru înfiinţarea organizaţiilor şi asociaţiilor românilor de pretutindeni;
 • promovarea şi susţinerea oportunităţilor de afaceri, în ţară şi în străinătate, în beneficiul românilor de pretutindeni;
 • promovarea şi susţinerea programelor de consolidare a statului de drept, a cunoaşterii şi respectării drepturilor persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale;
 • acoperirea, în cazuri excepţionale, temeinic argumentate, a costurilor financiare privind tratamentul medical şi spitalizarea, pe teritoriul României, pentru etnicii români de pretutindeni;
 • donarea de bunuri şi materiale diverse românilor de pretutindeni;
 • acordarea de premii în bani şi în natură românilor de pretutindeni care au obţinut rezultate deosebite sau au avut realizări remarcabile în domeniul relaţiilor cu românii de pretutindeni, conform criteriilor stabilite prin metodologia aprobată prin ordin al ministrului pentru românii de pretutindeni;
 • cheltuieli de audit extern, în condiţiile în care Departamentul pentru Românii de Pretutindeni solicită contractarea unui astfel de audit;
 • funcţionarea organizaţiilor româneşti din comunităţile istorice din afara graniţelor ţării şi a sediilor acestora.

În cadrul sesiunii de finanțare 2023, un solicitant poate depune cel mult trei proiecte, cu condiția ca acestea să se încadreze în programe diferite.

Valoarea grantului:

Educație și Spiritualitate și tradiție este de 2.000.000 lei pe proiect;

Cultură, Societatea civilă și Mass-media este de 500.000 lei pe proiect.

Contribuția beneficiarului: Neprecizată

Termen limită: 28 aprilie 2023.

 

4. Programul „Comunitățile Pădurii de Mâine”,

ediția 2023 – NOU

Finanțator: Fundația Pădurea de Mâine

Obiectivul programului: Obiectivul general al programului (OGCF): Dezvoltarea durabilă a comunităților forestiere/viitoare comunități forestiere din România, inclusiv prin promovarea gestionării responsabile a pădurilor.

Obiectivele specifice program „Comunitățile Pădurii de Mâine”

 • OSCF1: Creșterea respectului față de natură prin educarea părților interesate pentru administrarea responsabilă a pădurilor în comunitățile forestiere;
 • OSCF2: Dezvoltarea economiei sociale în comunitățile forestiere – organizații comunitare eficiente care promovează dezvoltarea economică sustenabilă și echitabilă a comunităților;
 • OSCF3: Dezvoltarea cercetării/inovării/transferului tehnologic în managementului forestier sustenabil;
 • OSCF4: Creșterea ponderii suprafețelor reîmpădurite/împădurite în zonele comunităților forestiere

Beneficiari eligibili:

 • Proprietari/administratori de păduri și/sau asociații ale acestora;
 • Forme asociative ale proprietarilor de pădure (composesorate, obști de moșneni, obști răzășești, păduri grănicerești și alții);
 • Unități Administrativ-Teritoriale cu comunități dependente de pădure, deținătoare de pădure sau asociațiile acestora;
 • ONG-uri cu preocupări în managementul sustenabil al pădurilor;
 • ONG-urile cu expertiză în conservarea naturii și al managementul ariilor protejate;
 • ONG-uri locale, comunitare, întreprinderi sociale, cooperative;
 • Instituții de educație (grădinițe, școli, licee, universități) și cercetare;
 • Parteneriate între oricare din categoriile menționate mai sus.

Activități eligibile:

DP1/2023 – Cercetare/inovare și transfer tehnologic pentru managementul sustenabil al fondului silvic și dezvoltarea economiei sociale

 • Analiza nevoilor de inovare din domeniul silvic pentru comunități forestiere;
 • Modele de bună practică de inovare, digitizare, digitalizare, etc. din comunități forestiere din România și/sau Uniunea Europeană;
 • Modele de bună practică de proiecte de economie socială (dezvoltare comunitară, antreprenoriat social etc.) din comunități forestiere din România și/sau Uniunea Europeană;
 • Tipuri de activități suport pentru dezvoltarea comunităților forestiere – rețele, asocierea persoanelor cu suprafețe mici de teren, ghiduri, activități specifice (infrastructură silvică, turism ecologic/științific, împăduriri în zonele de câmpie, gestionare eficientă a bunurilor comune, relații ecosistemice etc.);
 • Eficientizarea și transparentizarea administrării pădurilor;
 • Diminuarea impactului ecologic al activităților de exploatare;
 • Activități de cercetare și conștientizare în domeniul agroforestier;
 • Dezvoltare de documente suport în contextul tranziției verzi și a digitalizării – planuri de comunicare, conștientizare, formare continuă în comunități forestiere/viitoare comunități forestiere din România.

DP2/2023 – Conștientizare/educare pentru administrarea responsabilă a pădurilor în comunitățile forestiere

 • Campanii de conștientizare pe teme de interes în actuale/viitoare comunități forestiere, ca:
 • Dezvoltare comunitară/antreprenoriat social
 • Digitizare, digitalizare
 • Rețele/asocieri
 • Managementul părților interesate
 • Rolul părților interesate în gestionarea responsabilă a pădurilor
 • Rolul părților interesate în dezvoltarea proiectelor de economie socială
 • Gestionarea patrimoniului silvic
 • Bunuri comune
 • Turism științific/ecologic
 • Funcții recreative ale pădurii
 • Infrastructură silvică
 • Relații ecosistemice
 • Împăduriri/reîmpăduriri
 • Intervenții specifice/ împăduriri în zonele de câmpie
 • Dezvoltare durabilă
 • Schimbări climatice etc.
 • Cursuri de formare continuă pentru părțile interesate (dezvoltare suport curs/aplicații/ghiduri, organizare și furnizare curs offline/online) pe teme care să vizeze obiectivele programului;
 • Cursuri interactive pentru elevi (dezvoltare suport curs/aplicații/ghiduri, organizare și furnizare curs offline/online) pe teme care să vizeze obiectivele programului;
 • Acțiuni de conștientizare și informare pentru asociațiile de proprietari/administratori pentru a putea gestiona mai bine pădurile;
 • Bune practici de administrare a proprietății forestiere comune (obști, composesorate etc).

DP3/2023 – Dezvoltarea economiei sociale în comunitățile forestiere și transfer de bune practici

 • Sprijin pentru asociațiile de proprietari/administratori pentru a putea gestiona mai bine pădurile;
 • Înființare/dezvoltare de întreprinderi sociale locale;
 • Acțiuni pentru creșterea rolului socio-cultural al pădurilor;
 • Proiecte ale micilor ateliere locale (cu accent pe produse tradiționale);
 • Centre meșteșugărești pentru prelucrarea lemnului;
 • Înființarea de centre de recoltare, procesare și valorificare a produselor;
 • Dezvoltarea infrastructurii silvice (amenajarea platformelor primare/depozite/utilaje de manipulare etc.);
 • Dezvoltarea exploatării sustenabile și responsabile a pădurilor (echipamente, protecția muncii etc).

DP4/2023 – Reîmpădurire/împădurire în zonele actualelor/viitoarelor comunități forestiere și angajament civic

 • Acțiuni pentru creșterea suprafeței verzi (acoperite de pădure/vegetație forestieră);
 • Extinderea comunităților forestiere în zone de câmpie;
 • Reîmpădurire cu focus pe suprafețe agricole abandonate, terenuri degradate, preluate în fond forestier, afectate de factori destabilizatori și tăieri ilegale care necesită refacere;
 • Reabilitarea unor ecosisteme forestiere degradate prin finanțarea de lucrări de completare și îngrijire;
 • Reabilitare, plantare și reintroducere vegetație forestieră pe terenuri agricole;
 • Înființare de perdele forestiere.

D5/2023 – Sprijinirea implementării tehnologiilor inovatoare cu emisii reduse de carbon

 • Dezvoltarea și cercetare pentru obținerea de tehnologii și procese inovatoare cu emisii reduse de carbon în industriile cu consum energetic ridicat,
 • Captarea și utilizarea carbonului, sisteme de decarbonizare;
 • Elaborare de metode pentru evaluarea potențialului de captare a carbonului în plantații nou înființate, semințișuri si arborete tinere;
 • Generarea inovatoare de energie regenerabilă;
 • Stocarea energiei.

Valoarea grantului: Între 3.000 – 30.000 euro

Contribuția beneficiarului: Nu se solicită în mod expres cofinanțare financiară din partea solicitanților. O contribuție proprie, sau atrasă din alte surse (ca aport financiar, sau în kind – logistică, voluntariat, etc.) din partea solicitantului și/sau partenerului/partenerilor de 10-20% din valoarea proiectului se punctează în plus.

Termen limită: 1 – 31 martie 2023

 

5. Mind4machines – NOU!

Finanțator: Uniunea Europeană

Program de finanțare: Horizon 2020

Obiectivul programului: Dezvoltarea, testarea și comercializarea de soluții digitale, de automatizare și robotică pentru industria prelucrătoare

Beneficiari eligibili: Întreprinderi mici și mijlocii (inclusiv microîntreprinderi/startup-uri)

Activități eligibile: Tehnologii digitale de tip hardware, software, securitate cibernetică, conectivitate, soluții de stocare de tip cloud, inteligență artificială, Internet of Things (IoT), Big Data, robotică, automatizări industriale, învățare automată (machine learning)

Valoarea grantului: Variabilă

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: 19 aprilie 2023,17:00 CET

 

6. Schema de minimis pentru incoming

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Atragerea unui număr cât mai mare de turiști de peste hotare

Beneficiari eligibili: Operatorii economici

Activități eligibile:

 • 40 euro pentru fiecare turist străin care a achiziționat și plătit, în anul anterior depunerii, printr-o agenție organizatoare de turism de incoming în România, direct sau printr-un partener extern, un sejur turistic sau circuit de cel puțin 4 nopți de cazare în România
 • Suplimentar 2 euro pentru fiecare noapte petrecută în plus, peste cele 4, în cadrul aceluiași sejur sau circuit turistic

Operatorii economici vor depune trimestrial contractele cu partenerii externi care să indice numărul de turiști străini, contractele directe cu turiștii străini, voucherul eliberat de către agenție, semnat și ștampilat de către unitatea de cazare, precum și dovada prestării serviciilor de cazare de către unitatea de cazare și numărul turiștilor, după cum urmează:

 • pentru trimestrul I până la data de 1 mai;
 • pentru trimestrul II până la data de 1 august;
 • pentru trimestrul III până la data de 1 noiembrie;
 • pentru trimestrul IV până la data de 1 februarie a anului următor.

Valoarea grantului: Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: Neprecizată

Termen limită: 31 decembrie 2023

 

7. Programul Europa Creativă

Finanțator: Uniunea Europeană

Obiectivul programului: Laboratorul de inovare creativă va stimula actorii din diferite sectoare culturale și creative, inclusiv din domeniul audiovizualului, să conceapă și să testeze soluții inovatoare pentru provocări cheie, cu un potențial impact pozitiv pe termen lung asupra mai multor sectoare culturale și creative

Beneficiari eligibili: Entități publice sau private care își au sediul în una dintre țările participante la programul Europa Creativă și care sunt deținute în mod direct sau prin participare majoritară de resortisanți ai acestor țări

Activități eligibile:

 • InnovLab sprijină proiectarea, dezvoltarea și/sau răspândirea de instrumente, modele sau soluții inovatoare aplicabile în sectorul audiovizual și în alte sectoare culturale și creative
 • Sprijinirea competitivității, a procesului de ecologizare, a cooperării, a circulației, a vizibilității, a disponibilității, a diversității și/sau a audienței în toate sectoarele
 • Activități cu potențial ridicat de reproducere în sectorul audiovizual și în alte sectoare culturale și creative

Valoarea grantului: Variabilă

Contribuția beneficiarului: Neprecizată

Termen limită: 20 aprilie 2023, ora 17:00 CET

 

8. Programul RO – CULTURA

Finanțator: Mecanismul Financiar SEE 2014-2021

Obiectivul programului: Întărirea cooperării bilaterale între artiști din România și Statele Donatoare, (1-4 săptămâni) în România sau unul dintre Statele Donatoare.

Beneficiari eligibili: Entități private, comerciale sau necomerciale sau ONG înființate ca persoane juridice în România sau în unul dintre Statele Donatoare

Activități eligibile: Colaborarea artiștilor la o nouă creație artistică într-un spațiu de cooperare stabilit de comun acord

Domeniile artistice eligibile

 • arte performative
 • arte vizuale
 • muzică
 • literatură
 • abordări interdisciplinare

Valoarea grantului:

Artiști români/ucraineni care se deplasează în Statele Donatoare

În funcție de perioadă: 1250 EUR/1 săptămână – 4000 EUR/4 săptămâni.

Sumă acordată:

 • În Norvegia – 600 euro;
 • În Islanda – 900 euro;
 • În Liechtenstein – 500 euro.

Artiști din Statele Donatoare care se deplasează în România

În funcție de perioadă: 750 EUR/1 săptămână – 3000 EUR/ 4 săptămâni.

Suma acordată: În România – 800 euro.

Contribuția beneficiarului: 

Termen limită: 30 septembrie 2023

 

9. Programul de susținere a producției de tomate în spații protejate pentru 2023

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Susținerea producției de tomate în spații protejate

Beneficiari eligibili: producătorilor agricoli: persoane fizice cu atestat de producător, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, societăți agricole, persoane juridice

Activități eligibile:

 • Producția de tomate în spații protejate, identificarea suprafeței înființate, precum și evaluarea producției de tomate înainte de recoltare

Valoarea grantului: 3.000 euro/1000 mp/beneficiar

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: 1 aprilie 2023

 

10. Programul Erasmus+ 2023

Finanțator: Uniunea Europeană

Obiectivul programului: Sprijinirea, prin învățarea pe tot parcursul vieții, dezvoltarea educațională, personală și profesională a persoanelor care își desfășoară activitatea în domeniul educației, formării, tineretului și sportului, atât în Europa, cât și în afara ei, contribuind la creșterea economică durabilă, la crearea de locuri de muncă de calitate, la coeziunea socială, stimularea inovării și la consolidarea identității europene și a cetățeniei active

Beneficiari eligibili: Organisme publice/private activ în domeniul educației, formării, tineretului și sportului

Activități eligibile:

 1. Acțiunea-cheie 1 (AC1) – Mobilitatea persoanelor în scopul învățării:
 • Mobilitatea persoanelor în domeniul educației, formării și tineretului
 • Activități de tineret
 • Acțiunea pentru incluziune DiscoverEU
 • Schimburi virtuale în domeniul învățământului superior și al tineretului
 • Mobilitatea personalului în domeniul sportului
 1. Acțiunea-cheie 2 (AC2) – Cooperarea între organizații și instituții
 • Parteneriate pentru cooperare:
 • Parteneriate de cooperare
 • Parteneriate la scară mică
 • Parteneriate pentru excelență:
 • Centre de excelență profesională
 • Acțiunea Erasmus Mundus
 • Parteneriate pentru inovare:
 • Alianțe pentru inovare
 • Proiecte orientate spre viitor (1) JO L 189, 28.5.2021, p.1.C 444/16RO J.O.U.E. 23.11.2022
 • Consolidarea capacităților în domeniul învățământului superior, al educației și formării profesionale, al tineretului și al sportului
 • Evenimente sportive europene non-profit
 1. Acțiunea-cheie 3 (AC3) – Sprijin pentru elaborarea de politici și cooperare
 1. Acțiunile Jean Monnet:
 • Acțiunea Jean Monnet în domeniul învățământului superior
 • Acțiunea Jean Monnet în alte domenii ale educației și formării

Valoarea grantului: Variabilă

Contribuția beneficiarului: Neprecizată

Termen limită:

 • Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățări: feb. 2023 – apr.2023 
 • Acțiunea-cheie 2: Cooperarea între organizații și instituții: feb. 2023 – oct. 2023
 • Acțiunea-cheie 3: Sprijin pentru elaborarea de politici și pentru cooperare: feb. 2023 – mar. 2023

 

11. Schemă de minimis pentru sectorul independent

 (SC, ONG, PFA, ÎI)

Finanțator: Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului: Susținerea sectorului cultural afectat de răspândirea virusului SARS-CoV-2, în vederea relansării activității culturale

Solicitanți eligibili:

 • Persoană fizică autorizată
 • Întreprindere individuală
 • ONG înscrise în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. ONG poate sa aibă sau nu activitate economică
 • Societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 cu activitate din Lista de coduri CAEN eligibile – Anexa nr. 2 la Schemă care a fost înființată și a desfășurat activitate cu conținut și caracter cultural în domeniile culturale înainte de 01.01.2020

Activități eligibile: Solicitantul desfășoară activitate cu caracter și conținut cultural în România în oricare din domeniile culturale (sau conexe) cuprinse în prezenta Schemă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului

Valoarea grantului: Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: 30 iunie 2023

 

 

 

 

 

12. Ordonanță de urgență prin care se instituie o schemă ce are ca obiectiv acordarea unui grant financiar operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor si grăsimilor, a produselor lactate,  a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Acordarea unui grant financiar operatorilor din industria de fabricare a produselor de morărit, a uleiurilor și grăsimilor, a produselor lactate,  a preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

Beneficiari eligibili: Operatori economici

Activități eligibile: Constituirea unor stocuri materie primă pentru procesare, astfel: 14.280 tone de grâu, sau 14.280 tone porumb, sau 9.615 tone de floarea-soarelui, sau 10.000 tone lapte crud materie primă, sau pentru obținerea de furaje combinate 15.600 tone constituite din grâu și/sau orz și/sau porumb și/sau soia și/sau rapiță

Valoarea grantului: 500.000 euro

Contribuția beneficiarului: Neprecizată

Termen limită: 31 decembrie 2023

 

13. Programul IMM PROD

Finanțator: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

Publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/18.III.2022

Obiectivul programului: Acordare de garanții guvernamentale pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri

Solicitanți eligibili:

 • IMM-uri din sectorul de producție, inclusiv start-upuri:
 • IMM-uri care își diversifică activitatea într-un sector productiv, inclusiv start-upuri
 • Persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale care își desfășoară activitatea sau optează pentru reconversia activității către producție
 • Forme de organizare a profesiilor liberale cu activități de producție din zona urbană

Activități eligibile:

 • achiziție de echipamente și utilaje, inclusiv pentru reconversia de la intermediere la producție sau demararea de activități noi de producție
 • achiziție/amenajare terenuri și achiziție/construcție hale destinate producției
 • achiziție echipamente, softuri, consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor inclusiv proiecte de retehnologizare pentru IMM-urile care activează și dezvoltă proiecte în industria producătoare
 • achiziție echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu care să genereze eficiență energetică consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare
 • finanțare capitalului de lucru pentru stocuri materii prime, materiale și mărfuri (în cazul companiilor producătoare care dețin propriile lanțuri de distribuție) și a altor cheltuieli de exploatare, pentru firmele care intenționează să deschidă/dezvolte/diversifice activități de producție, inclusiv pentru internaționalizare, ori să facă reconversia de la intermediere la producție

Valoarea grantului: Bugetul este de 268.544.792 lei, pentru un număr de 2.550 de beneficiari

Contribuția beneficiarului: Minimum 10%

Termen limită: 31 decembrie 2023

 

14. Programul RURAL INVEST

Finanțator: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

Publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/18.III.2022

Obiectivul programului: Garanții guvernamentale IMM-urilor care localizează producția în mediul rural și urban mic pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone

Solicitanți eligibili: Entități cu activitate în producție/de producție în mediul rural și urban mic (IMM, start-upuri, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, întreprinzătorii debutanți în afaceri cu activitatea în producție, profesii liberale care pot desfășura activități productive)

Activități eligibile:

 • achiziție terenuri agricole/achiziție părți sociale ale întreprinderilor din domeniul agriculturii pescuitului, acvaculturii și industriei alimentare
 • dotare/retehnologizare și automatizare
 • aliniere la obiective de mediu care să genereze eficiență și independență energetică
 • refinanțare credite de investiții și/sau credite pentru capital de lucru
 • adeverințe de depozitare pentru producătorii de cereale
 • agricultură, industrie alimentară, piscicultură și acvacultură

Valoarea grantului: Bugetul este de 530.583.333 lei, pentru un număr estimat de 4.286 de beneficiari

Contribuția beneficiarului: Minimum 10%

Termen limită: 31 decembrie 2023

 

15. Programul GARANT CONSTRUCT

Finanțator: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

Publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/18.III.2022

Obiectivul programului: Acordare garanții guvernamentale până la 90% din valoarea finanțărilor, IMM-urilor din sectorul construcțiilor pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor, pentru firme implicate în proiecte privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu

Solicitanți eligibili: IMM, inclusiv start-up care desfășoară/diversifică activitatea în domeniul construcțiilor

Activități eligibile:

 • achiziție echipamente/utilaje de construcții, logistică industrială inclusiv pentru demararea de activități noi în sectorul construcții
 • construcție/achiziție/amenajare hale pentru uz propriu, demarare activități noi în sectorul construcții
 • achiziți echipamente, softuri, consultanță pentru transformare digitală a IMM-urilor care derulează contracte în sectorul construcții
 • achiziție echipamente pentru alinierea la obiectivele de mediu care să genereze eficiența consumului propriu, panouri solare, stații de biogaz, stații de reciclare
 • finanțare capital de lucru pentru achiziție materiale de construcții, combustibil, energie, plată salarii pentru IMM care derulează contracte în sectorul construcții

Valoarea grantului: Bugetul este de 495.572.822 lei, pentru un număr de 4.165 de beneficiari

Contribuția beneficiarului: Minimum 10%

Termen limită: 31 decembrie 2023

 

 

 

 

 

 1. Programul INNOVATION

Finanțator: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

Publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 266/18.III.2022

Obiectivul programului: Sprijinirei invenții, susținerea activităților la export ale IMM (stimulare exporturilor româneşti, susţinere tranzacţii internaţionale şi investiţii româneşti în străinătate), stimularea comerțului on-line și a digitalizării, retehnologizarea companiilor locale, brevete de inovare privind produse, strategii, mediu, digitalizare și cofinanțarea investițiilor strategice în complementaritate cu HG 807/2014

Solicitanți eligibili: IMM-uri, inclusiv start-upuri, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate in cadrul programului/schemei de ajutor de stat

Activități eligibile:

 • stimularea exporturilor româneşti
 • susţinerea tranzacţiilor internaţionale şi a investiţiilor româneşti în străinătate
 • stimularea comertului on-line și a digitalizarii
 • retehnologizarea companiilor locale
 • achiziții software și certificate de e-commerce și de administrare a unei firme
 • obținerea brevetelor de invenție privind produse, strategii, mediu, digitalizare

Valoarea grantului: Bugetul este de 214.550.000 lei, pentru un număr de 1.835 de beneficiari

Contribuția beneficiarului: Minimum 20% 

Termen limită: 31 decembrie 2023

 

17. Programul IMM INVEST ROMANIA

Finanțator: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

Obiectivul programului: Acordare facilităţi de garantare de către stat pentru credite acordate IMM şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie de către instituţiile de credit

Solicitanți eligibili: Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii

Activități eligibile:  Acordarea de garanţii de stat pentru una dintre următoarele categorii de credite:

 • Unul/mai multe credite pentru realizarea de investiţii şi/sau unul sau mai multe credite/linii de credit pentru capital de lucru, garantate de către stat, prin MFP, – 80% din valoarea finanţării, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat. Valoarea maximă cumulată a finanţărilor garantate este 10.000.000 lei. Valoarea maximă a creditelor/liniilor de credit pentru finanţarea capitalului de lucru este 5.000.000 lei, pentru credite de investiţii 10.000.000 lei
 • unul sau mai multe credite/linii de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, exclusiv dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente creditului garantat de stat de maximum 90% acordat unei microîntreprinderi sau întreprindere mică, în valoare de 500.000 lei pentru microîntreprinderi/1.000.000 lei pentru întreprinderile mici

Valoarea grantului: –

Contribuția beneficiarului: –

Termen limită: 31 decembrie 2023

 

18. Subprogramul AGRO IMM INVEST

Finanțator: Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii

Obiectivul programului: Acordare facilităţi de garantare de către stat pentru creditele acordate întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar de către instituţiile de credit

Solicitanți eligibili: Microîntreprinderile, întreprinderile mici sau mijlocii

Activități eligibile:  Finanţare pentru nevoile curente de lucru sau pentru realizarea de investiţii

Grant acordat întreprinderilor mici şi mijlocii, întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie şi fermierilor din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar include şi componentă nerambursabilă de 10% din valoarea finanţării garantate, cu condiţia încadrării în plafonul specificat

Valoarea grantului:

Maximum 345.000 euro pentru sectorul pescuitului şi acvaculturii

Maximum 290.000 euro pentru domeniul producţiei primare de produse agricole

Maximum 2.300.000 euro pentru sectorul alimentar

Contribuția beneficiarului: 

Termen limită: 31 decembrie 2023

 

19. Schema de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Dezvoltarea cooperării cinematografice europene şi internaţionale, Susţinerea producătorilor de film, în vederea creşterii producţiei autohtone de film, Crearea de noi locuri de muncă în industriile creative şi cele conexe, Promovarea identităţii culturale naţionale şi a minorităţilor naţionale din România prin realizarea filmelor cinematografice şi promovarea în circuitul mondial de valori, Sprijinirea formării profesionale în domeniul industriei filmului

Solicitanți eligibili: Întreprinderi româneşti/străine înregistrate şi funcţionând conform legii din România/ţara de origine, după caz, care:

 • au obiect principal de activitate producţia cinematografică, în cazul întreprinderilor române, sunt înscrise în Registrul cinematografic
 • deţin calitatea de producător, coproducător şi/sau de prestator de servicii de producţie şi produc filme de ficţiune de scurt, mediu şi lungmetraj, miniserii sau seriale de televiziune, filme destinate distribuţiei direct pe suport video sau internet sau orice alt tip de suport, documentare artistice, filme de animaţie, parţial sau în întregime pe teritoriul României

Activități eligibile:

 • Achiziția, închirierea, fabricarea de bunuri și/sau servicii ocazionate de dezvoltarea proiectelor de film și producției de film în România, precum și cu onorariile, salariile și alte plăți către persoane fizice aferente implementării proiectului
 • Cuantumul alocării poate crește cu 10% dacă producția promovează o zonă geografică, un oraş sau România, destinațiile și obiectivele turistice românești din zona geografică sau orașul promovat, sau limba, tradițile și obiceiurile românești
 • Cuantumul alocării poate crește cu 5% pentru co-producții, producțiile transfrontaliere finanțate de producători provenind din mai mult de un stat membru sau care implică producători din mai multe state

Valoarea grantului:

Contribuția beneficiarului: Minim 55%

Termen limită: 31 decembrie 2023

 

 

 

20. Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investiţiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă

Finanțator: Guvernul României

Instituită prin: Hotărârea Guvernului nr. 332/2014, cu modificările și completările ulterioare

Obiectivul programului: Dezvoltare regională prin investiții care generează minim 100 de locuri de muncă și încurajarea participării întreprinderilor la reducerea decalajelor economice dintre regiuni şi redresarea economiei româneşti

Solicitanți eligibili: Întreprinderi nou-înfiinţate sau întreprinderi în activitate, atât IMM-uri, cât şi întreprinderi mari

Activități eligibile: Costurile salariale înregistrate pe o perioadă de 2 ani consecutivi, ca urmare a creării de locuri de muncă. Ajutorul de stat aferent cheltuielilor eligibile se acordă cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

 • locuri de muncă create direct de un proiect de investiţii
 • locuri de muncă create după depunerea cererii de acord pentru finanțare și după demararea investiţiei, dar nu mai târziu de 3 ani de la data finalizării acesteia
 • fiecare loc de muncă creat se menține pentru o perioadă minimă de 5 ani de la data la care acesta a fost ocupat prima dată

Criterii de eligibilitate:

 • investiţii iniţiale
 • crearea a cel puțin 100 locuri de muncă
 • să fie viabile şi să determine eficienţa economică a întreprinderii, conform planului de afaceri

Imobilizările corporale şi necorporale aferente investiţiilor iniţiale trebuie să fie noi

Este permisă realizarea investiţiei și a locurilor de muncă în mai multe locaţii

Valoarea grantului:

Maxim 37,5 milioane euro – pentru Regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia

Maxim a 26,25 milioane euro – pentru Regiunile Vest şi Ilfov

Maxim 7,5 milioane euro – pentru Regiunea Bucureşti

Contribuția beneficiarului: –

Termen limită: 31 decembrie 2023

 

21. Programul Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2019-2023

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului:  Creșterea competitivității producătorilor de vinuri, a performanței economice a întreprinderilor și perfecționarea tehnologiilor de vinificație prin care se obțin vinuri calitativ superioare

Solicitanți eligibili:

 • Persoane juridice cu domiciliul fiscal în România
 • Instituţii şi unităţi de cercetare-dezvoltare vitivinicolă
 • Persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale, întreprinderi individuale
 • Asociaţii de doi sau mai mulţi producători şi/sau organizaţii interprofesionale

Activități eligibile:

 • Promovare vinuri prin submăsura de promovare a vinurilor produse în UE prin acţiuni de informare în state membre, în scopul informării consumatorilor cu privire la consumul moderat de vin şi la schema de denumiri de origine controlată şi indicaţii geografice, precum şi submăsura de promovare în ţări terţe, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii vinurilor cu denumire de origine controlată, indicaţie geografică sau a vinurilor pentru care se indică soiul viței-de-vie
 • Restructurare şi reconversie podgorii
 • Asigurare recolta
 • Investiţii
 • Distilarea subproduselor

Operațiunile principale din cadrul programului de investiții pentru care se acordă finanțare sunt:

 • construcție imobile destinate vinificației (crame), laboratoare pentru controlul calității, imobile cu destinația de prezentare și vânzare și a sălilor de degustare
 • renovare/reabilitarea/modernizare clădiri pentru recepție, producție, ambalare, depozitare, laboratoare pentru controlul calității, imobile cu destinația de prezentare și vânzare și săli de degustare
 • achiziții, inclusiv prin leasing financiar, instalații/echipamente aferente recepției, producției, ambalării, depozitării, pentru laboratoarele pentru controlul calității, pentru imobilele cu destinația de prezentare și vânzare, precum și pentru sălile de degustare

Valoarea grantului:

Contribuția beneficiarului: Minimum 50%

Termen limită: Depunere continuă

 

22. Eficiență energetică la nivelul IMM-urilor

și întreprinderilor mari – Ordinul 279

Apelul de proiecte: Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile

Apelul de proiecte: Măsuri de ajutor de minimis pentru eficiență energetică și producție din surse regenerabile – clasa CAEN 10, 11 (parțial)

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritară 11, Prioritatea de investiții 4b, Obiectivul Specific 11.1

Obiectivul programului: Măsuri de eficiență energetică și reducerea consumului

Beneficiari eligibili:

 • Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și întreprinderi mari

Activități eligibile:

 • măsuri de eficienţă energetică şi reducere a consumurilor specifice energetice la clădiri şi construcţiile anexe, cu excepţia clădirilor administrative sau clădirilor care nu sunt destinate activităţilor de producţie, de servicii ale IMM-urilor şi întreprinderilor mari, prin intervenţii la sistemele de utilităţi ale clădirilor, precum şi achiziţii de echipamente, utilaje, dotări specifice necesare pentru producerea de energie necesare clădirilor şi construcţiilor anexe
 • echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obţinerea de energie din surse regenerabile, cu excepţia biomasei, destinate consumului propriu de energie a întreprinderilor, care se încadrează în capacitatea de producţie specifică prosumatorului conform legii

Valoarea grantului: Între 50.000 și 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: 31.12.2023

 

23. Sprijinirea investițiilor destinate promovării producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul întreprinderilor – Ordinul 280

Apelul de proiecte: Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile

Apelul de proiecte: Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile – clasa CAEN 10,11 (parțial)

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Operațional Infrastructura Mare, Axa prioritară 11, Prioritatea de investiții 4b, Obiectivul Specific 11.1

Obiectivul programului: Măsuri de eficiență energetică și reducerea consumului

Beneficiari eligibili:

 • Microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii și
 • Întreprinderi mari

Activități eligibile:

 • echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de energie, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului definit conform legii.
 • investiții în lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, înțelegând prin aceasta adăugarea la instalațiile de cogenerare/trigenerare existente a unor instalații noi de producere a energiei din surse regenerabile de energie

Valoarea grantului: Între 50.000 euro – 500.000 euro

Contribuția beneficiarului: Variabilă

Termen limită: 31.12.2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELURI NELANSATE

GHIDURI SUPUSE CONSULTĂRII PUBLICE

 

24. Programul național pentru stimularea creării, dezvoltării și promovării brandurilor sectoriale – NOU! – Apel nelansat

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Stimularea operatorilor economici din stațiunile balneare și balneoclimatice pentru a realiza investiții în infrastructura turistică, balneară, culturală, sportivă și de agrement, în vederea diversificării ofertei și creșterii calității serviciilor turistice și conexe din aceste destinații, precum și pentru acoperirea cheltuielilor aferente formării profesionale a personalului angajat în domeniul HoReCa

Beneficiari eligibili: Operatori economici

Activități eligibile:

 • extinderea și reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare turistică, alimentație publică și tratament balnear, inclusiv a rețelelor de captare și transport a factorilor naturali de cură
 • construcția, extinderea și reabilitarea obiectivelor culturale, sportive și de agrement din stațiunile balneare
 • achiziția de echipamente, mobilier și aparatură medicală specifice tratamentelor balneare
 • formarea profesională a personalului angajat în domeniul HoReCa

Valoarea grantului: Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: Minimum 50%

Termen limită: Apel nelansat

 

25. Agro-mediu şi climă – nou! – apel nelansat

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Măsura 10

Obiectivul programului: Adaptarea la efectele schimbărilor climatice

Beneficiari eligibili: Fermieri

Activități eligibile: pajiști cu înaltă valoare naturală, practici agricole tradiţionale, lucrări manuale/cu utilaje uşoare pe pajiști permanente utilizate ca fânețe, pajiști importante pentru păsări, culturi verzi, creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon, refugii ecologice pe terenuri arabile pentru speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole

Valoarea grantului: Variabilă

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: Apel nelansat

 

26. Agricultura ecologică – nou! – apel nelansat

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Măsura 11

Obiectivul programului: Sprijinirea agriculturii ecologice

Beneficiari eligibili: Fermieri

Activități eligibile:

 • sprijin pentru conversia la practicile şi metodele de agricultură ecologică
 • sprijin pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică
 • culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț)
 • legume, livezi și vii
 • plante medicinale și aromatice
 • pajiști permanente

Valoarea grantului: Variabilă

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: Apel nelansat

 

27. Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice – nou! – apel nelansat

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Măsura 13

Obiectivul programului: Alocarea de plăți compensatorii în zone specifice

Beneficiari eligibili: Fermieri

Activități eligibile:

Plăţi compensatorii în zona montană

Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative

Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice

Valoarea grantului: Variabilă

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: Apel nelansat

 

 

 1. Sprijin pregătitor – Apel nelansat

Finanțator: Uniunea Europeană și Guvernul României

Program de finanțare: Programul Național de Dezvoltare Rurală, submăsura 19.1

Obiectivul programului: Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală în teritoriul vizat de parteneriat

Beneficiari eligibili:

 • un parteneriat existent autorizat conform OG 26/2000, cu modificările și completările ulterioare
 • un nou parteneriat – fără personalitate juridică

Activități eligibile: Sunt eligibile cheltuielile realizate pentru următoarele activități :

 • Capitolul 1: activități de consultare, animare și grupuri de lucru în vederea elaborării SDL, inclusiv costurile de personal pentru aceste activități
 • Capitolul 2: consultanță tehnică și financiară în vederea elaborării SDL, inclusiv costuri de personal, achiziția de informații, date necesare elaborării SDL și studii ale zonei

Valoarea grantului: Maximum 30.000 euro

 • Costurile pentru animare: în funcție de numărul de locuitori/teritoriui vizat, respectiv 0,1 Euro/locuitor și nu va depăși 15.000 Euro. Pentru Parteneriatul cu o populație mai mare sau egală cu 150.000 locuitori valoarea sprijinului va fi de 15.000 euro.
 • Elaborare strategie: maximum 15.000 de euro, indiferent de mărimea teritoriului și populația acoperită de SDL. 

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: Apel nelansat 

 

 

29. Schema de ajutor de stat și Ghidul Solicitantului privind sprijinirea investiţiilor în noi capacităţi de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum în cadrul Programului – cheie nr. 1 – Surse regenerabile de energie și stocarea energiei din Fondul pentru modernizare – Apel nelansat

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Sprijinirea investițiilor în producerea energiei electrice din surse regenerabile, în scopul creșterii ponderii surselor regenerabile de energie în mixul total de energie și reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră

Beneficiari eligibili:

 • Pentru proiectele de tip A: Societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și întreprinderi mari, inclusiv întreprinderi nou înființate)/regiile autonome legal constituite și înregistrate la ONRC în România – pentru producția de energie din surse RES în scopul autoconsumului a minimum 70% a din producția centralei regenerabile finanțate, în cadrul unei proceduri de ofertare concurențială
 • Pentru proiectele de tip B: Unitățile Administrativ Teritoriale, Sub-unitățile Administrativ Teritoriale, unitățile din sistemul național de apărare, ordine publică și siguranță națională, instituții publice, pentru consumul propriu de energie în domeniul public, în cadrul unui apel de proiecte

Activități eligibile:

 • realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse eoliene
 • realizarea capacităţilor noi de producere energie electrică din surse solare
 • realizarea capacităţilor noi de producere de energie electrică din surse hidro
 • realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din energie geotermală
 • realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biomasă
 • realizarea capacităților noi de producere de energie electrică din biogas

Valoarea grantului: Maximum 20.000.000 euro pe întreprindere, pe proiect de investiții

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: Apel nelansat

 

 1. Ordonanţă de urgenţă privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei – Apel nelansat

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Măsuri de sprijin domeniului HORECA

Beneficiari eligibili: Microîntreprinderi, întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile mari din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de evenimente, agențiilor de turism licențiate și ghizilor de turism atestați

Activități eligibile: Contribuții procentuale pentru activitate economică afectată de conflictul armat din Ucraina și/sau de sancțiunile economice, financiare și comerciale impuse de comunitatea europeană și internațională sau de contramăsurile de retorsiune luate de Rusia în semn de răspuns la acestea.

Valoarea grantului: Maximum 200.000 euro, echivalent lei

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: Apel nelansat

 

31. Hotărâre privind acordarea unor ajutoare excepționale producătorilor agricoli din sectorul vegetal – Apel nelansat

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Asigurarea unui grant financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, pentru cheltuieli angajate cu achiziția de resurse materiale

Beneficiari eligibili:

 • persoane fizice
 • persoane fizice autorizate
 • întreprinderi individuale şi întreprinderile familiale
 • persoane juridice
 • grupuri și organizaţii de producători
 • structuri din domeniul cercetare, respectiv universităţi, institute şi staţiuni de cercetare-dezvoltare

Activități eligibile: Cheltuieli angajate cu achiziția de resurse materiale necesare pentru aplicarea tehnologiei la suprafețele cu plantații pomicole și/sau cu arbuști fructiferi și/sau cu plantații viticole cu struguri pentru vin pe rod

Valoarea grantului: 875 lei/ha, echivalentul sumei de 176,80 euro/ha, acordat pentru minim 0,1 ha inclusiv și maximum 200 ha inclusiv,dar nu mai mult de 35.000 euro

Contribuția beneficiarului: Neprecizată

Termen limită: Apel nelansat

 

32. Programul naţional multianual

de microindustrializare – Apel nelansat

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Susţinere investiţii în sectoare economice prioritare, creşterea volumului de activitate şi a competitivităţii IMM din aceste sectoare, promovarea producției interne și a conceptului „Fabricat în România”

Solicitanți eligibili: Societățile comerciale

Activități eligibile: Codurile CAEN aferente următoarelor diviziuni:

10 Industria alimentară

11 Fabricarea băuturilor: eligibil doar codul CAEN 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape înbuteliate

13 Fabricarea produselor textile

14 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte

15 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor

16 Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemnşi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite

17 Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie

1811 Tipărirea ziarelor

1812 Alte activitati de tipărire n.c.a.

20 Fabricarea substanțelor și produselor chimice cu excepția 2011, 2051, 2053, 2059

21 Fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice

22 Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice

23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

24 Industria metalurgică

25 Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini utilaje şi instalaţii – cu excepţia societăţilor care desfăşoară activităţi pe codurile CAEN aferente grupei 254 Fabricarea armamentului şi muniţiei

26 Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice

27 Fabricarea echipamentelor electrice

28 Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.

29 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor

30 Fabricarea altor mijloace de transport cu excepția 3040

31 Fabricarea de mobilă

32 Alte activităţi industriale n.c.a.

Nu pot beneficia de ajutor de minimis operatorii economici dacă acționarii sau asociații au/au avut calitatea de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation, Măsurii 2 – Granturi pentru capital de lucru aferentă OUG 130/2020 sau schemei HoReCa

Valoarea grantului: Valoarea maximă a AFN nu poate depăși suma de 500.000 lei/beneficiar

Contribuția beneficiarului: Minimum 15%

Termen limită: Apel nelansat

 

33. Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă – Apel nelansat

Finanțator: Guvernul României

Obiectivul programului: Sprijinirea operatorilor economici, societăţi şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al UE, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, digitalizarea companiilor românești din sectoarele de servicii și comerț și creșterea capacităților de promovare și comerț on-line

Solicitanți eligibili: Societățile comerciale

Activități eligibile: Nu beneficiază de prevederile Programului societăţile care desfăşoară:

 • Activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1379/2013 :
 • 031 – Pescuitul
 • 032 – Acvacultura
 • Activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1379/2013
 • Activităţi de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
 • când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi
 • când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri)

Nu pot beneficia de ajutor de minimis operatorii economici dacă acționarii sau asociații au/au avut calitate de asociat sau acționar în altă întreprindere beneficiară de ajutor financiar nerambursabil în cadrul edițiilor Start-up Nation, Măsurii 2 – Granturi pentru capital de lucru aferentă OUG 130/2020 sau schemei HoReCa

Valoarea grantului: Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2022 este de 50.000.000 lei

Contribuția beneficiarului: Neprecizată

Termen limită: Apel nelansat

34.Proiect de Schemă de minimis pentru artiști

 (persoane fizice, prin OGC-uri) – Apel nelansat

Finanțator: Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului: Susținerea sectorului cultural afectat de pandemie, în vederea relansării activității culturale

Solicitanți eligibili: Persoane fizice înscrise la Organismele de gestiune colectivă

Activități eligibile: Activități culturale în România în oricare din domeniile culturale cuprinse în Schemă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni de la acordarea ajutorului

Valoarea grantului: Maximum 200.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: Apel nelansat

 

35. Proiect de Schemă de ajutor de stat pentru organizatori, librării, edituri și cinematografe – Apel nelansat

Finanțator: Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivul programului: Susținerea sectorului cultural afectat de pandemie, în vederea relansării activității culturale

Solicitanți eligibili:

 • ONG cu scop/obiectiv/activitate cu conținut și caracter cultural într-unul dintre domeniile culturale
 • Societate constituită în baza Legii nr. 31/1990 cu activitate din Lista de coduri CAEN eligibile – Anexa nr. 4 la Schemă cu activitate cu conținut și caracter cultural într-unul din domeniile culturale înainte de 01.01.2020
 • Sunt eligibile și întreprinderile mari

Activități eligibile:

 • Măsura A: Organizatori de festivaluri și evenimente culturale
 • Măsura B: Librării
 • Măsura C: Edituri
 • Măsura D: Cinematografe

Valoarea grantului: Maximum 1.800.000 euro

Contribuția beneficiarului: 0%

Termen limită: Apel nelansat

 

36. Programul privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică, în vederea acoperirii necesarului de consum şi livrării surplusului în reţeaua naţională – Apel nelansat

Finanțator: Administrația Fondului pentru Mediu

Obiectivul programului: Producerea energiei electrice

Solicitanți eligibili: Persoane fizice 

Activități eligibile:

 • realizare sistemul de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice pentru consum propriu, surplusul de energie fiind preluat în reţeaua naţională de distribuţie
 • instalare sisteme de panouri fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 3kW
 • panouri fotovoltaice – cu o putere însumată instalată de minimum 3kWp
 • invertor/invertoare – putere instalată – minimum 3,0 kW
 • structura de susţinere a sistemului – capabilă să susţină tot sistemul şi adaptată zonei unde va fi instalată
 • tablou electric alternativ – pentru racordul la instalaţia existentă
 • stocare informaţii privind cantitatea de energie electrică produsă, pe o perioadă de cel puţin 6 ani de la data emiterii certificatului de racordare
 • colectare de la distanţă a informaţiilor, precum şi transmiterea acestora printr-un sistem de comunicare open source
 • compatibilitatea cu orice sistem de management liber care va prelua datele transmise via un procesator de date de tip API
 • panourile fotovoltaice trebuie să respecte standardele obligatorii – SREN/IEC 61215 şi SREN/IEC 61730, să aibă garanţie – minimum 10 ani, să aibă garanţie privind deprecierea puterii – peste 90% în 10 ani şi peste 80% în 25 de ani
 • invertorul, care poate fi şi hibrid, trebuie să respecte standardul obligatoriu – SREN/IEC 62109; să aibă garanţie – minimum 6 ani, calculaţi de la data procesului-verbal de recepţie sistemului de panouri fotovoltaice

Valoarea grantului: 20.000 lei

Contribuția beneficiarului: 10%

Termen limită: Ghid neactualizat

 

Sursa: www.adrcentru.ro