INFORMARE privind realizarea Campaniei naționale de împădurire prevăzută de Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

Vă informăm că Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor este coordonatorul investiției „Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane” din cadrul Planului național de redresare și reziliență (PNRR). Această investiție are ca obiectiv realizarea de împăduriri și reîmpăduriri pe o suprafață de 56.700 ha.

Măsura de investiții „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri” vizează realizarea de noi păduri și suprafețe acoperite cu vegetație forestieră în zonele vulnerabile la schimbările climatice, prin identificarea terenurilor, finanțarea împăduririi și a lucrărilor de îngrijire a plantațiilor. Această măsură determină creșterea suprafeței acoperită cu vegetație forestieră, precum și înființarea unor perdele forestiere de protecție.

Pentru implementarea măsurii de investiții mai sus amintite, Gărzile forestiere teritoriale (GF) din structura Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, au un rol deosebit de important în validarea conturilor și a amplasamentelor terenurilor, emiterea avizelor pentru elaborarea proiectelor de împăduriri, verificarea și avizarea proiectelor de împăduriri, precum și verificarea lucrărilor de plantare și de întreținere a plantațiilor realizate.

Prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.121/2022 a fost aprobată Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”, cu o valoare totală estimată la 500 milioane euro, care are ca scop înființarea de către orice deținător public sau privat de teren pretabil pentru împădurire, precum și de către formele asociative ale acestora, a următoarelor tipuri de plantații forestiere pe terenuri agricole:

  1. trupuri de pădure cu o suprafață de cel puțin 0,5 ha;
  2. perdele forestiere de protecție ce acoperă minimum 0,1 ha.

În cadrul Schemei de ajutor de stat„Sprijin pentru investiții în noi suprafețe ocupate de păduri”, sesiunea de depunere a cererilor de finanțare va fi de tip apel deschis pentru toți solicitanții eligibili, pe principiul „primul venit, primul servit”, în limita bugetului maxim alocat, respectiv până la epuizarea alocării financiare totale, dar nu mai târziu de luna februarie 2026.

Sprijinul financiar pentru împăduriri se acordă sub forma unor costuri standard, cu valoare fixă, care acoperă următoarele costuri eligibile:

  1. costurile standard aferente elaborării proiectului tehnic de împădurire, care cuprinde și costurile necesare emiterii tuturor avizelor legale;
  2. costurile standard aferente împrejmuirii plantației forestiere;
  3. costurile standard aferente lucrărilor de înființare a plantației, defalcate pe tipuri de împăduriri (trupuri de pădure sau perdele forestiere de protecție), unități de relief (câmpie, deal, munte) și specii de bază, conform proiectului tehnic. Acestea includ și costurile necesare pentru lucrările de pregătire a terenului, care se execută anterior plantării;
  4. costurile standard aferente lucrărilor de întreținere a plantației, defalcate pe tipuri de împăduriri, unități de relief (câmpie, deal, munte) și specii de bază, acordate anual până la finalizarea perioadei prevăzute a se efectua lucrări. Perioada în care se efectuează lucrările de întreținere a plantației, precum și tipul lucrărilor necesare sunt stabilite în cadrul proiectului tehnic de împădurire (Aceste costuri standard nu sunt eligibile pentru UAT-uri);
  5. costurile standard aferente compensațiilor pentru acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenurilor agricole, acordate pentru o perioadă de 12 ani, începând cu anul de înființare a plantației, numai pentru terenurile incluse în blocurile fizice identificate în LPIS (Land Parcel Identification System = Sistemul de identificare a parcelelor agricole);
  6. dacă este cazul, costurile pentru refacerea plantației în situația apariției unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici.

Suplimentar, se acordă o primă de sechestrare forestieră în valoare de 456 euro/an/ha, pentru o perioadă de 20 ani de la înființarea plantației, persoanelor fizice și juridice, precum și unităților administrativ-teritoriale, pe ale căror terenuri se realizează trupuri de pădure sau perdele forestiere de protecție, dacă acestea sunt menținute cel puțin 20 de ani.

Pentru implementarea cât mai facilă a schemei, a fost concepută aplicația informatică „Program de gestionare împăduriri PNRR (PGI)” care poate fi accesată la adresa de internet: https://impaduriripnrr.mmap.ro, unde poate fi vizualizat și Manualul de utilizare al aplicației.